[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng sinh sản của gà Sasso nuôi tại Trại giống gia cầm Thịnh Đán thuộc Trung tâm giống vật nuôi tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng sinh sản của gà Sasso nuôi tại Trại giống gia cầm Thịnh Đán thuộc Trung tâm giống vật nuôi tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Đặc điểm chung về gia cầm
2.1.2. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu sự di truyền các tính trạng sản xuất của gia cầm
2.1.3. Khả năng sinh sản của gia cầm và các yếu tố ảnh hưởng
2.1.4. Tỷ lệ ấp nở và các yếu tố ảnh hưởng tới tỷ lệ ấp nở
2.1.5. Hiệu quả sử dụng thức ăn
2.1.6. Nguồn gốc, đặc điểm, tính năng sản xuất của giống gà Sasso
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm, thời gian tiến hành
3.2.1. Địa điểm
3.2.2. Thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.4.2. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Nội dung phục vụ sản xuất
4.1.2. Phương pháp tiến hành
4.1.3. Kết quả phục vụ sản xuất
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Tỷ lệ nuôi sống và loại thải
4.2.2. Khả năng sản xuất của gà Sasso
4.2.3. Tiêu tốn thức ăn
4.2.4. Tỷ lệ ấp nở
4.2.5. Chi phí cho 1 gà loại 1
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan