[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống khoai lang trong vụ Đông 2013 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống khoai lang trong vụ Đông 2013 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Nguồn gốc và phân loại
2.1.1. Nguồn gốc của cây khoai lang.
2.1.2. Phân loại
2.1.3. Thành phần dinh dưỡng của cây khoai lang
2.2. Tình hình sản xuất và nghiên cứu khoai lang trên thế giới và Việt Nam
2.2.1. Tình hình sản xuất và nghiên cứu khoai lang trên thế giới.
2.2.1.1. Tình hình sản xuất khoai lang trên thế giới
2.2.1.2. Tình hình nghiên cứu giống khoai lang trên thế giới
2.2.2. Tình hình sản xuất và nghiên cứu khoai lang ở Việt Nam
2.2.2.1. Tình hình sản xuất khoai lang ở Việt Nam
2.2.2.2. Tình hình nghiên cứu giống khoai lang ở Việt Nam
2.2.3. Tình hình phát triển cây khoai lang tại tỉnh Thái Nguyên
PHẦN 3. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng thí nghiệm
3.1.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.2. Nội dung thí nghiệm
3.2.1 Phương pháp thí nghiệm
3.2.2. Quy trình kỹ thuật áp dụng trong thí nghiệm
3.2.2.1. Kỹ thuật trồng
3.2.2.2. Kỹ thuật bón phân cho khoai lang (cho 1ha)
3.2.2.3. Kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh
3.2.3. Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi
3.2.3.1. Các chỉ tiêu sinh trưởng
3.2.3.2. Chất lượng củ
3.2.4. Phương pháp đánh giá xử lý số liệu
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đặc điểm thời tiết khí hậu Thái Nguyên năm 2013
4.2. Kết quả nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của các giống khoai lang thí nghiệm vụ Đông năm 2013 tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
4.2.1. Thời gian sinh trưởng của các giống khoai lang thí nghiệm
4.2.2. Chiều dài thân chính của các giống khoai lang tham gia thí nghiệm
4.2.3. Một số đặc điểm hình thái của các giống khoai lang tham gia thí nghiệm
4.2.4. Mức độ nhiễm sâu bệnh của các giống khoai lang
4.2.5. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của các giống khoai lang tham gia thí nghiệm
4.2.6. Đánh giá chất lượng củ của các giống khoai lang thí nghiệm
4.2.6.1. Đặc điểm hình thái củ khoai lang thí nghiệm sau thu hoạch
4.2.6.2. Đánh giá cảm quan chất lượng củ khoai lang tham gia thí nghiệm
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan