[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất cây giống Chùm ngây (Moringa Oleifera Lam.) tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất cây giống Chùm ngây (Moringa Oleifera Lam.) tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.3. Khái quát về điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu
3.2.2. Thời gian thực hiện nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu.
3.4.1. Kỹ thuật sản xuất cây giống
3.4.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.4.3. Phương pháp theo dõi
3.4.3.1. Chăm sóc cây con
3.4.3.2. Thu thập số liệu
3.4.4. Phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu
3.4.5. Phương pháp kế thừa và chọn lọc số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả xác định trọng lượng 1000 hạt, số hạt trên 1 kg hạt giống
4.2. Kết quả xác định tỷ lệ nảy mầm và các phương pháp xử lý hạt giống
4.2.1. Kết quả về phương pháp xử lý hạt giống
4.2.2. Kết quả xác định tỷ lệ nảy mầm của hạt
4.2.3. Kết quả xác định thế nảy mầm của lô hạt
4.3. Kết quả xác định sinh trưởng của cây Chùm ngây ở các công thức hỗn hợp ruột bầu
4.3.1. Sinh trưởng của cây Chùm ngây ở lần đo 1
4.3.2. Sinh trưởng của cây Chùm ngây ở lần đo 2
4.3.3. Sinh trưởng của cây Chùm ngây ở lần đo 3
4.4. Kết quả xác định tỷ lệ cây con xuất vườn
4.5. Dự thảo hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cây giống Chùm ngây
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
5.1. Kết luận
5.1.1. Kết quả về xác định trọng lượng hạt
5.1.2. Kết quả xác định tỷ lệ nảy mầm và các phương pháp xử lý hạt giống
5.1.2.1. Kết quả xác định tỷ lệ nảy mầm
5.1.2.2. Kết quả về các phương pháp xử lý hạt giống
5.1.3. Thử nghiệm một số công thức hỗn hợp ruột bầu
5.1.4. Kết quả xác định sinh trưởng của cây con trong giai đoạn vườn ươm
5.1.5. Kết quả về tỷ lệ cây con xuất vườn
5.1.6. Dự thảo hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cây giống Chùm ngây
5.2. Đề nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan