[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật gây trồng và sinh trưởng cây Vù hương (Cinnamomum balansae H.Lec) tại huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật gây trồng và sinh trưởng cây Vù hương (Cinnamomum balansae H.Lec) tại huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam
2.3. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên
2.3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
2.3.3. Đánh giá về thuận lợi và khó khăn
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.3. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.3.1. Phương pháp kế thừa số liệu
3.3.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.3.3. Phương pháp thu thập số liệu
3.3.4. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đặc điểm sinh học cây Vù hương
4.1.1. Đặc điểm hình thái
4.1.2. Đặc điểm phân bố, tái sinh
4.1.3. Đặc điểm sinh thái
4.1.4. Giá trị sử dụng
4.2. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật gieo ươm cây Vù hương
4.2.1. Kết quả thử nghiệm gieo hạt
4.2.2. Kết quả thử nghiệm bằng hom
4.3. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng Vù hương
4.3.1. Nghiên cứu kỹ thuật trồng rừng Vù hương theo băng
4.3.2. Nghiên cứu kỹ thuật trồng rừng Vù hương trên đất trống
4.4. Đề xuất một số biện pháp gây trồng cây Vù hương
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan