[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Bảy lá một hoa (Paris polyphylla Sm) Tại VQG Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Bảy lá một hoa (Paris polyphylla Sm) Tại VQG Ba Bể tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
Phần 1. PHẦN MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của nghiên cứu
2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam.
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam
2.3. Đặc điểm điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu
2.4. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế
2.4.1. Trồng trọt
2.4.2. Chăn nuôi
2.4.3. Lâm nghiệp
2.5. Các nguồn tài nguyên
2.5.1. Tài nguyên đất
2.5.2. Tài nguyên nước
2.5.3. Tài nguyên rừng
2.6. Điều kiện cơ sở hạ tầng
2.6.1. Giao thông
2.6.2. Thủy lợi
2.6.3. Điện
2.6.4. Giáo dục và Đào tạo
2.6.5. Y tế
2.6.6. Văn hóa – Thể thao
2.6.7. Thương mại – dịch vụ
2.7. Dân số và nguồn lao động
2.8. Những thuận lợi và khó khăn của địa phương
2.8.1. Thuận lợi
2.8.2. Khó khăn
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.2.1. Địa điểm tiến hành nghiên cứu
3.2.2. Thời gian tiến hành nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu chung
3.4.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể
3.4.3. Phương pháp phỏng vấn
3.4.4. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
4.1. Đặc điểm sử dụng và sự hiểu biết của người dân về loài cây
4.2. Đặc điểm nổi bật về hình thái loài Bảy lá một hoa
4.3. Một số đặc điểm sinh thái của loài Bảy lá một hoa
4.3.1 Một số đặc điểm cơ bản của tầng cây gỗ nơi có loài bảy lá một hoa phân
4.3.2. Cấu trúc tổ thành tầng cây gỗ nơi có loài bảy lá mọt hoa phân bố.
4.4. Đặc điểm tái sinh tự nhiên nơi có loài Bảy lá một hoa phân bố
4.5. Đặc điểm tầng cây bụi, dây leo và thảm tươi nơi có loài Bảy lá một hoa phân bố
4.6. Đặc điểm đất nơi loài cây nghiên cứu phân bố
4.7. Đặc điểm phân bố của loài
4.7.1. Đặc điểm phân bố trong các kiểu rừng
4.7.2. Đặc điểm phân bố trong các trạng thái rừng
4.7.3. Đặc điểm phân bố các loài Bảy lá một hoa theo độ cao
4.8. Đề xuất một số giải pháp kỹ thuật lâm sinh để phát triển và bảo tồn loài Bảy lá một hoa tại khu vực nghiên cứu
4.8.1. Nâng cao sự hiểu biết của người dân về giống cây trồng vật nuôi
4.8.2. Giải pháp về tổ chức thực hiện
4.8.3. Giải pháp về chính sách
Phần 5. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan