[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài cây Trai lý (Garcinia fragraeoides) tại khu rừng đặc dụng Cham Chu tỉnh Tuyên Quang

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài cây Trai lý (Garcinia fragraeoides) tại khu rừng đặc dụng Cham Chu tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của nghiên cứu
2.1.1. Cơ sở bảo tồn
2.1.2. Cơ sở sinh học
2.2. Những nghiên cứu ở trên thế giới
2.2.1. Nghiên cứu đặc điểm sinh học loài cây
2.2.2. Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học
2.2.3. Đặc điểm chung về cây Trai lý
2.3. Những nghiên cứu ở Việt Nam
2.3.1. Nghiên cứu đặc điểm sinh học loài cây
2.3.2. Nghiên cứu cấu trúc rừng
2.4. Nhận xét, đánh giá chung
2.5. Tổng quan điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu
2.5.1. Điều kiện tự nhiên
2.5.1.1. Vị trí địa lý
2.5.1.2. Địa hình, địa chất và thổ nhưỡng
2.5.1.3. Khí hậu thủy văn
2.5.1.4. Tài nguyên rừng
2.5.2. Điều kiện dân sinh, kinh tế - xã hội
2.5.2.1. Điều kiện dân sinh
2.5.2.2. Tình hình phát triển kinh tế
2.5.2.3. Cơ sở hạ tầng
2.5.2.4. Tình hình văn hóa, giáo dục và y tế
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.3. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3.1. Địa điểm nghiên cứu
3.3.2. Thời gian nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp kế thừa số liệu
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu ngoại nghiệp
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đặc điểm hình thái và vật hậu của cây Trai lý
4.1.1. Đặc điểm về phân loại của loài trong hệ thống phân loại
4.1.2. Đặc điểm hình thái cây
4.1.3. Đặc điểm vật hậu
4.2. Một số đặc điểm sinh thái nơi loài Trai lý phân bố.
4.2.1. Đặc điểm khí hậu nơi có Trai lý phân bố
4.3. Đặc điểm địa hình nơi loài Trai lý phân bố
4.4. Một số đặc điểm cấu trúc quần xã thực vật nơi loài cây Trai lý phân bố
4.4.1. Cấu trúc tổ thành và mật độ tầng cây cao
4.4.2. Cấu trúc tổ thành và mật độ tầng cây cao nơi có Trai lý ở khu vực Phù Lưu
4.4.3. Cấu trúc tổ thành tầng cây cao ở khu vực Yên Thuận
4.4.4. Tổ thành và mật độ cây tái sinh tại khu vực xã Phù Lưu.
4.4.5. Tổ thành cây tái sinh và mật độ cây tái sinh ở khu vực xã Yên Thuận
4.4.6. Cấu trúc tầng thứ
4.5. Đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát triển loài Trai lý tại khu rừng đặc dụng Cham Chu, tỉnh Tuyên Quang
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan