[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Nghiến Excentrodendron tonkinense (Gagnep) chang & Miau, 1978 tại vườn Quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Nghiến Excentrodendron tonkinense (Gagnep) chang & Miau, 1978 tại vườn Quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Trên thế giới
2.1.1. Nghiên cứu đặc điểm sinh học của loài cây
2.1.2 .Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học
2.1.3 Nghiên cứu về cây Nghiến
2.2. Ở Việt Nam
2.2.1. Nghiên cứu đặc điểm sinh học của loài cây
2.2.2 Nghiên cứu đặc điểm sinh thái của loài cây
2.2.3. Nghiên cứu về cây Nghiến
2.3. Nhận xét, đánh giá chung
2.4.Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.4.1. Điều kiện tự nhiên
2.4.2. Đặc điểm kinh tế xã hội
2.4.3 Đặc điểm khu hệ thực vật
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.2.1. Nghiên cứu đặc điểm hình thái loài Nghiến trên địa bàn
3.2.2. Nghiên cứu đặc điểm sinh thái của loài Nghiến tại VQG Ba Bể
3.2.3. Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên của Nghiến tại VQG Ba Bể
3.2.4. Đề xuất một số các giải pháp bảo vệ và giải pháp phát triển loài cây
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp kế thừa các tài liệu có liên quan
3.3.2. Phương pháp thu thập số liệu
3.3.3. Điều tra cây tái sinh
3.4. Phương pháp phỏng vấn người dân
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đặc điểm hình thái loài cây Nghiến
4.1.1. Đặc điểm hình thái thân, lá, cành, hoa, quả, hạt
4.1.2. Kêt quả nghiên cứu về vật hậu
4.2. Đặc điểm sinh thái học
4.2.1. Đặc điểm rừng nơi Nghiến phân bố
4.2.2. Cấu trúc mật độ
4.2.3. Cấu trúc tầng thứ, độ tàn che
4.2.4. Cấu trúc tổ thành rừng
4.3. Đặc điểm tái sinh tự nhiên của loài Nghiến tại VQG Ba Bể
4.3.1. Đặc điểm mật độ tầng cây tái sinh
4.3.2. Đặc điểm cấu trúc tổ thành tầng cây tái sinh
4.4. Đề xuất một số các giải pháp bảo vệ và giải pháp phát triển loài cây
Phần 5: KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan