[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học loài cây trai (Garcinia fragraeoides) tại khu bảo tồn Na Hang Tuyên Quang

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học loài cây trai (Garcinia fragraeoides) tại khu bảo tồn Na Hang Tuyên Quang
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Trên thế giới
2.1.1. Nghiên cứu đặc điểm sinh học loài cây
2.1.2. Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học
2.1.3. Nghiên cứu về cây trai
2.2. Ở Việt Nam
2.2.1. Nghiên cứu đặc điểm sinh học loài cây
2.2.2. Nghiên cứu đặc điểm sinh thái loài cây
2.3. Nhận xét, đánh giá chung
2.4. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.4.1. Điều kiện tự nhiên
2.4.2. Điều kiện dân sinh, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu
2.4.3. Hiện trạng tài nguyên rừng
2.4.4. Nhận xét, đánh giá thuận lợi, khó khăn của điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội của khu bảo tồn
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.2.1. Đặc điểm hình thái và vật hậu của cây Trai
3.2.2. Đặc điểm sinh thái của loài cây Trai
3.2.3. Một số đặc điểm cấu trúc quần xã thực vật rừng nơi loài cây Trai phân bố
3.2.4. Đề xuất giải pháp bảo vệ và giải pháp bảo tồn loài cây
3.3. Phạm vi nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu chung
3.4.2. Phương pháp điều tra cụ thể
3.4.3. Phương pháp nội nghiệp
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đặc điểm hình thái loài cây Trai
4.1.1. Đặc điểm về phân loại của loài trong hệ thống phân loại
4.1.2. Đặc điểm hình thái cây
4.1.3 Đặc điểm vật hậu
4.2. Đặc điểm sinh thái và phân bố loài cây Trai tại khu bảo tồn Na Hang
4.2.1. Đặc điểm địa hình
4.2.2. Đặc điểm khí hậu nơi có Trai phân bố
4.2.3. Đặc điểm đất đai nơi có Trai phân bố
4.3. Đặc điểm cấu trúc hoàn cảnh rừng nơi có loài cây Trai phân bố tự nhiên
4.3.1. Cấu trúc tổ thành tầng cây cao
4.3.2. Cấu trúc tầng thứ
4.3.3. Cấu trúc mật độ tầng cây cao của lâm phần và Trai
4.3.4. Thành phần loài đi kèm với Trai
4.3.5. Cấu trúc độ tàn che của tầng cây cao
4.4. Đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát triển loài cây Trai tại khu bảo tồn Na Hang
Phần 5. KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan