[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học cây Bẩy lá một hoa (Paris Poluphilall Sm) tại khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc - Phia Đén tỉnh Cao Bằng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học cây Bẩy lá một hoa (Paris Poluphilall Sm) tại khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc - Phia Đén tỉnh Cao Bằng
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học nghiên cứu
2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam.
2.2.1. Lịch sử phát triển và tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2 .Tình hình nghiên cứu tại việt Nam
2.3. Điều Kiện tự Nhiên, Kinh tế và Xã hội tại khu vực nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên
2.3.2. Kinh tế
2.3.3. Xã Hội
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu:
3.2. Phạm vi thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu
3.4.1. Phương pháp kế thừa
3.4.2. Phương pháp điều tra
3.4.3. Phương pháp điều tra theo tuyến
3.4.4. Phương pháp xử lý số liệu
3.4.5. Đánh giá tác động của con người đến hệ thực vật khu vực nghiên cứu
Phần 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NGHIÊN CỨU
4.1. Đặc điểm sử dụng và sự hiểu biết về người dân về cây Bẩy lá một hoa
4.1.1. Đặc điểm sử dụng
4.1.2 Sự hiểu biết của người dân trong khu vực về loài Bẩy lá một hoa
4.2. Đặc điểm phân loại của loài Bẩy lá một hoa
4.3. Đặc điểm hình thái loài Bẩy lá một hoa
4.3.1. Đặc điểm hình thái thân cây
4.3.2. Đặc điểm hình thái lá
4.3.3. Đặc điểm cấu tạo hoa, quả
4.4. Đặc điểm sinh thái.
4.4.1. Cấu trúc tổ thành tầng cây gỗ.
4.4.2. Độ tàn che nơi có loài Bẩy lá một hoa phân bố
4.4.3. Đặc điểm tái sinh cây Bẩy lá một hoa
4.4.4. Ảnh hưởng, cây bụi, thảm tươi đến tái sinh loài Bẩy lá một hoa
4.4.5. Phân bố của cây Bẩy lá một hoa theo trạng thái rừng,độ cao
4.4.6. Đất tại khu vực có loài Bẩy lá một hoa phân bố
4.5. Sự tác động con người, động vật đến khu vực nghiên cứu
4.6. Đề suất một số giải pháp bảo tồn và phát triển loài
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan