[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học cây Muồng trắng (Zenia insignis Chun) làm cơ sở cho việc bảo tồn và phát triển Muồng tại Vườn Quốc Gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học cây Muồng trắng (Zenia insignis Chun) làm cơ sở cho việc bảo tồn và phát triển Muồng tại Vườn Quốc Gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
Phần 1 MỞ ĐẦU
Phần 2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của nghiên cứu
2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.3 Về phân bố
2.2.4. Về hạt giống và bảo quản
2.2.6. Kỹ thuật trồng và chăm sóc
2.3. Kết quả nghiên cứu tại Việt Nam
2.4. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.4.1. Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu
Phần 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.5. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu
Phần 4 KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH
4.1. Theo hệ thống phân loại của Takhtadjan loài cây Muồng trắng được phân loại
4.2. Đặc điểm hình thái cây Muồng trắng
4.3. Một số đặc điểm cấu trúc quần xã thực vật rừng nơi có loài Muồng trắng phân bố
4.4. Đặc điểm phân bố loài
4.5. Đặc điểm đất nơi loài cây nghiên cứu phân bố cây Muồng trắng
4.6. Đề xuất biện pháp kĩ thuật phát triển và bảo tồn loài
4.6.1. Đề xuất biện pháp bảo tồn
4.6.2. Đề xuất biện pháp phát triển loài
Phần 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan