[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cây Kim ngân rừng (Lonicera Bournel Hemsl.) tại Khu bảo tồn Phia Oắc - Phia Đén

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cây Kim ngân rừng (Lonicera Bournel Hemsl.) tại Khu bảo tồn Phia Oắc - Phia Đén
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Các khái niệm
2.2. Cơ sở khoa học của nghiên cứu
2.2.1. Về cơ sở sinh học
2.2.2. Về cơ sở bảo tồn
2.3. Tình hình nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam
2.3.1. Trên thế giới
2.3.2. Ở Việt Nam
2.4. Tình hình tự nhiên, dân sinh, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu
2.4.1. Tự nhiên
2.4.2. Dân sinh
2.4.3. Xã hội
2.4.4. Tóm tắt ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tới nghiên cứu của khóa luận
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.2.1. Sự hiểu biết của người dân về loài Kim ngân rừng và giá trị sử dụng của loài cây này
3.2.2. Đặc điểm phân loại của cây Kim ngân
3.2.3. Một số đặc điểm sinh học của loài cây Kim ngân rừng
3.2.4. Tác động của con người tới KBT thiên nhiên Phia Oắc – Phia Đén và loài cây nghiên cứu
3.2.5. Đề xuất một số giải pháp phát triển và bảo tồn loài cây Kim ngân rừng
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp kế thừa tài liệu
3.3.2. Ngoại nghiệp
3.3.3. Nội nghiệp
Phần 4. KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
4.1. Sự hiểu biết của người dân về loài cây Kim ngân rừng và giá trị sử dụng của loài cây này
4.1.1. Sự hiểu biết của người dân về loài cây Kim ngân rừng
4.1.2. Giá trị sử dụng của cây Kim ngân rừng
4.2. Đặc điểm phân loại của loài cây Kim ngân rừng
4.3. Một số đặc điểm sinh học của loài cây Kim ngân rừng
4.3.1. Đặc điểm nổi bật về hình thái của loài cây Kim ngân rừng
4.3.2. Một số đặc điểm sinh thái của loài cây Kim ngân rừng
4.4. Sự tác động của con người đến khu vực nghiên cứu
4.5. Đề xuất một số giải pháp phát triển và bảo tồn loài cây Kim ngân rừng
4.5.1. Về kinh tế - xã hội
4.5.2. Về chính sách
4.5.3. Đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển loài cây Kim ngân rừng
Phần 5. KẾT LUẬN TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan