[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài cây Bách hợp và Hoàng tinh trắng làm cơ sở cho việc bảo tồn các loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc – Phia Đén tỉnh Cao Bằng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài cây Bách hợp và Hoàng tinh trắng làm cơ sở cho việc bảo tồn các loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc – Phia Đén tỉnh Cao Bằng
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Về cơ sở sinh học
2.1.2. Về cơ sở bảo tồn
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.3. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên
2.3.2. Đặc điểm hệ động thực vật
2.3.3. Điều kiện kinh tế xã hội
2.3.4. Nhận xét chung về những thuận lợi và khó khăn của địa phương
PHẦN 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.2.1. Địa điểm đề tài
3.2.2. Thời gian: Đề tài được tiến hành từ 1/2015 – 4/2015
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Tình hình khai thác, sử dụng và sự hiểu biết của người dân về loài cây Bách hợp và Hoàng tinh trắng
3.3.2. Đặc điểm nổi bật về hình thái của Bách hợp và Hoàng tinh trắng
3.3.3. Một số đặc điểm sinh thái của các loài Bách hợp và Hoàng tinh trắng
3.3.4. Đánh giá sự tác động của con người tới loài cây Bách hợp và Hoàng tinh trắng tại khu vực nghiên cứu.
3.3.5. Đề xuất một số biện pháp phát triển và bảo tồn các loài Bách hợp, Hoàng tinh trắng tại khu vực nghiên cứu.
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Phỏng vấn người dân
3.4.2. Phương pháp kế thừa
3.4.3. Phương pháp lập điều tra theo tuyến
3.4.4. Phương pháp lập ô tiêu chuẩn (OTC)
3.4.5. Phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu điều tra
3.4.6. Đánh giá tác động của con người đến hệ thực vật
PHẦN 5: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Tình hình khai thác, sử dụng và kiến thức của người dân về cây Bách hợp, Hoàng tinh trắng.
4.1.1. Sự hiểu biết của người dân địa phương về cây Bách hợp và Hoàng tinh trắng
4.1.2. Đặc điểm sử dụng về loài cây Bách hợp và Hoàng tinh trắng
4.2. Đặc điểm nổi bật về hình thái thân, rễ, tán lá, hoa quả của loài Bách hợp và Hoàng tinh trắng
4.2.1. Đặc điểm nổi bật về hình thái thân của cây Bách hợp và Hoàng tinh trắng
4.2.2. Đặc điểm nổi bật về củ của cây Bách hợp và Hoàng tinh trắng
4.2.3. Đặc điểm hình thái lá của cây Bách hợp và Hoàng tinh trắng
4.2.4. Đặc điểm nổi bất về hình thái hoa quả của cây Bách hợp và Hoàng tinh trắng
4.3. Một số đặc điểm sinh thái nơi loài Bách hợp và Hoàng tinh trắng phân bố
4.3.1. Tổ thành tầng cây cao nơi Bách hợp và Hoàng tinh trắng phân bố
4.3.2. Độ tàn che nơi có Bách hợp và Hoàng tinh trắng phân bố
4.3.3. Tổ thành cây tái sinh nơi có Bách hợp và Hoàng tinh trắng phân bố
4.3.4. Đặc điểm cây bụi và thảm tươi nơi có cây Bách hợp và Hoàng tinh trắng phân bố
4.3.5. Đặc điểm đất nơi loài cây Bách hợp và Hoàng tinh trắng phân bố
4.4. Đặc điểm phân bố của loài Bách hợp và Hoàng tinh trắng
4.4.1. Đặc điểm phân bố cây Bách hợp
4.4.2. Đặc điểm phân bố cây Hoàng tinh trắng
4.5. Đánh giá sự tác động của con người đến khu vực nghiên cứu
4.6. Đề xuất một số giải pháp phát triển và bảo tồn.
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan