[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài cây re hương (Cinnamomum parthenoxylon (Jack.) Meisn.) làm cơ sở đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát triển loài tại huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài cây re hương (Cinnamomum parthenoxylon (Jack.) Meisn.) làm cơ sở đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát triển loài tại huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Bảo tồn nội vi in- situ
2.1.2. Bảo tồn ngoại vi (Ex- situ) ở Việt Nam
2.2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Lịch sử phát triển và tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Nghiên cứu ở Việt Nam
2.3. Tình hìnhTự nhiên, kinh tế và xã hội khu vực nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu
2.3.1.1. Vị trí địa lý
2.3.1.2. Khí hậu
2.3.2. Điều kiện về kinh tế - xã hôi
2.3.2.1. Về kinh tế
2.3.2.2. Về xã hội
2.3.3. Điều kiện về giáo dục, y tế, du lịch
2.3.4. Những thuận lợi và khó khăn của khu vực nghiên cứu
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Sự hiểu biết và sử dụng của người dân về cây re hương
3.3.2. Phân loại loài re hương
3.3.3. Đặc điểm nổi bật về hình thái của cây re hương
3.3.4. Một số đặc điểm sinh thái tác động đến cây re hương
3.3.5. Đề xuất một số biện pháp bảo tồn và phát triển loài
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Phương pháp kế thừa tài liệu có sẵn ở địa phương
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.2.3. Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và phân tích mẫu đất.
3.4.3 Phương pháp xử lí số liệu: Số liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm Excel
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Sự hiểu biết và sử dụng của người dân về cây Re hương
4.2. Phân loại loài Re hương
4.3. Đặc điểm nổi bật về hình thái của cây Re hương
4.3.1. Đặc điểm hình thái thân, rễ cây
4.3.2. Đặc điểm hình thái lá cây
4.3.3. Đặc điểm hình thái hoa, quả
4.4. Một số đặc điểm sinh thái học của loài Re hương
4.4.1. Đặc điểm tuyến điều tra
4.4.1.1. Phân bố trên tuyến điều tra
4.4.1.2. Phân bố phân tán trên diện tích rừng của hộ dân
4.4.2. Đặc điểm tầng cây gỗ nơi có loài Re hương phân bố
4.4.3. Đặc điểm về ánh sáng nơi có loài Re hương phân bố
4.4.4. Đặc điểm về tái sinh của loài
4.4.4.1. Tái sinh trong OTC
4.4.4.2. Nguồn gốc, chất lượng và mật độ tái sinh trong OTC
4.4.4.3. Tái sinh theo cây phân tán
4.4.5. Đặc điểm cây bụi, dây leo và thảm tươi nơi có loài Re hương phân bố
4.4.6. Đặc điểm phân bố theo độ cao, trạng thái rừng
4.4.7. Đặc điểm đất nơi loài Re hương phân bố
4.4.7.1. Lý tính của đất
4.4.7.2. Hóa tính của đất
4.6. Đề xuất một số biện pháp bảo tồn và phát triển loài
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan