[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài Lan Kim điệp (Dendrobium fimbriatum Hook) làm cơ sở cho việc bảo tồn các loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc - Phia Đén tỉnh Cao Bằng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài Lan Kim điệp (Dendrobium fimbriatum Hook) làm cơ sở cho việc bảo tồn các loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc - Phia Đén tỉnh Cao Bằng
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới.
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước.
2.3. Điều kiện tự nhiên, dân sinh, kinh tế của khu vực nghiên cứu
2.3.1. Vị trí địa lý
2.3.2. Đặc điểm địa hình địa mạo
2.3.3. Đặc điểm khí hậu, thủy văn
2.3.4. Đặc điểm hệ động thực vật
2.3.5. Dân số, dân tộc và phân bố dân cư
2.3.6. kinh tế
2.3.7. nhận xét chung về những thuận lợi và khó khăn của địa phương.
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Phương pháp kế thừa
3.4.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể
3.4.3. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu
3.4.4. Nội nghiệp
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đặc điểm sử dụng và sự hiểu biết của người dân về loại lan Kim điệp.
4.2. Một số đặc điểm của loài lan Kim điệp.
4.3. Một số đặc điểm sinh thái của loài cây lan Kim điệp.
4.3.1. Độ tàn che nơi lan Kim điệp phân bố.
4.3.2. Tổ thành tầng cây gỗ.
4.3.3. Đặc điểm cây bụi, dây leo và thảm tươi nơi có loài lan Kim điệp phân bố
4.3.4. Đặc điểm về tái sinh của loài
4.4. Đặc điểm phân bố của loài
4.4.1. Đặc điểm phân bố trong các trạng thái rừng.
4.4.2. Đặc điểm phân bố theo địa hình, độ cao.
4.5. Tác động của con người đến khu bảo tồn và đến loài lan Kim điệp
4.6. Đề xuất một số biện pháp phát triển và bảo tồn loài cây lan Kim điệp
4.6.1. Đề xuất biện pháp bảo tồn.
4.6.2. Đề xuất biện pháp phát triển loài
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan