[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học lan Ngọc vạn vàng (Dendrobium chrysanthum) làm cơ sở cho việc bảo tồn các loại thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc – Phia Đén tỉnh Cao Bằng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học lan Ngọc vạn vàng (Dendrobium chrysanthum) làm cơ sở cho việc bảo tồn các loại thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc – Phia Đén tỉnh Cao Bằng
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học nghiên cứu
2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới và việt nam
2.2.1. Trên thế giới
2.2.2. Nghiên cứu ở Việt Nam
2.3. Điều kiện tự nhiên, dân sinh, kinh tế của khu vực nghiên cứu
2.4. Dân số, dân tộc và phân bố dân cư
2.5. nhận xét chung về những thuận lợi và khó khăn của địa phương
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Đặc điểm sử dụng và sự hiểu biết của người dân về loài lan ngọc vạn vàng
3.3.2. Đặc điểm phân loại của loài
3.3.3. Đặc điểm về hình thái rễ, thân, lá, hoa, quả… của loài
3.4. Một số đặc điểm sinh thái của loài.
3.5. Tác động của con người đến khu bảo tồn và loài Lan ngọc vạn vàng
3.6. Đề xuất một số biện pháp phát triển và bảo tồn loài Lan ngọc vạn vàng tại khu vực nghiên cứu.
3.7. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.7.1. Phương pháp kế thừa
3.7.2. Phương pháp điều tra
3.7.3. Phương pháp sử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
4.1. Đặc điểm sử dụng và sự hiểu biết của người dân về loại lan Ngọc vạn vàng
4.2. Đặc điểm phân loại của loài
4.3. Một số đặc điểm sinh thái của loài.
4.3.1. Độ tàn che nơi lan Ngọc vàng vàng phân bố.
4.3.2. Tổ thành tầng cây cao.
4.3.3. Đặc điểm tái sinh của loài.
4.3.4. Đặc điểm phân bố của loài.
4.3.5. Các loài cây chủ lan sống phụ sinh
4.4. Tác động của con người đến khu bảo tồn và loài Lan ngọc vạn vàng.
4.5. Đề xuất một số biện pháp phát triển và bảo tồn loài lan Ngọc vạn vàng tại khu vực nghiên cứu.
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan