[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học loài cây Áo cộc (Liriodendron chinense) và cây Đuôi ngựa (Rhoiptelea chiliantha) để làm cơ sở cho việc bảo tồn các loài thực vật qúy hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc – Phia Đén tỉnh Cao Bằng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học loài cây Áo cộc (Liriodendron chinense) và cây Đuôi ngựa (Rhoiptelea chiliantha) để làm cơ sở cho việc bảo tồn các loài thực vật qúy hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc – Phia Đén tỉnh Cao Bằng
MỤC LỤC
PHẦN I. MỞ ĐẦU
PHẦN II. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học
2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới.
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam
2.3. Điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội tại khu vực nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu
2.3.2. Điều kiện dân sinh kinh tế - xã hội
2.3.3. Tình hình sản xuất nông nghiệp
PHẦN III. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.2.1. Địa điểm tiến hành nghiên cứu
3.2.2. Thời gian tiến hành nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Đặc điểm sử dụng và sự hiểu biết của người dân về loài cây Áo cộc và cây Đuôi ngựa
3.3.2. Đặc điểm phân loại của loài cây Áo cộc và cây Đuôi ngựa
3.3.3. Đặc điểm sinh thái của loài cây Áo cộc và cây Đuôi ngựa.
3.3.4. Tác động của con người đến khu vực và lài cây nghiên cứu
3.3.5. Đề xuất một số biện pháp bảo tồn và phát triển loài Áo cộc và Đuôi ngựa
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu chung
3.4.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể
3.4.3. Đánh giá tác động của con người đến hệ thực vật
3.5. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu
3.5.1. Tổ thành tầng cây gỗ
3.5.2. Tổ thành cây tái sinh
3.5.3. Mật độ cây tái sinh
3.5.4. Chất lượng cây tái sinh
3.5.5. Nguồn gốc cây tái sinh
PHẦN IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đặc điểm sử dụng và sự hiểu biết của người dân về loài cây.
4.1.1. Cây Áo cộc
4.1.2. Cây Đuôi ngựa
4.2. Đặc điểm về phân loại của loài trong hệ thống
4.2.1. Đặc điểm cấu tạo hình thái lá.
4.2.2. Đặc điểm thân cây:
4.2.3. Đặc điểm hình thái cấu tạo hoa, quả
4.3. Đặc điểm sinh thái nơi loài cây Đuôi ngựa và cây Áo cộc phân bố.
4.3.1. Cấu trúc tổ thành tầng cây gỗ
4.3.2. Độ tàn che nơi loài cây Áo cộc và Đuôi ngựa phân bố
4.3.3. Đặc điểm tái sinh của 2 loài Áo cộc và đuôi ngựa phân bố
4.3.4. Đặc điểm phân bố của loài Áo cộc và Đuôi ngựa
4.3.5. Đặc điểm đất nơi loài cây nghiên cứu phân bố
4.4. Sự tác động của con người đến khu vực nghiên cứu
4.5. Đề xuất biện pháp kĩ thuật phát triển và bảo tồn loài
4.5.1. Giải pháp về kỹ thuật gây trồng và quản lý sử dụng
4.5.2. Giải pháp về biện pháp bảo tồn loài
PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan