[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học loài cây Re hương (Cinnamomum parthenoxylon (Jack.) Meisn.) làm cơ sở bảo tồn và phát triển loài tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học loài cây Re hương (Cinnamomum parthenoxylon (Jack.) Meisn.) làm cơ sở bảo tồn và phát triển loài tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái nguyên
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của nghiên cứu
2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam
2.2.1. Lịch sử phát triển và tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Nghiên cứu ở Việt Nam
2.3. Tổng quan về địa điểm nghiên cứu
2.3.1. Vị trí địa lý
2.3.2. Điều kiện khí hậu, thủy văn
2.3.3. Địa hình
2.3.4. Về tài nguyên - khoáng sản
2.3.5. Điều kiện dân sinh kinh tế - văn hóa, xã hội
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi thời gian nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.2.1. Tình hình sử dụng loài và sự hiểu biết của người dân về cây Re hương
3.2.2. Đặc điểm phân loại của cây Re hương
3.2.3. Một số đặc điểm về hình thái của loài Re hương
3.2.4. Một số đặc điểm sinh thái của loài
3.2.5. Đánh giá sự tác động của con người đến loài Re hương
3.2.6. Đề xuất một số biện pháp bảo tồn và phát triển loài
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Công tác chuẩn bị
3.3.2. Phương pháp nghiên cứu chung
3.3.3. Cách tiếp cận đề tài
3.3.4. Phương pháp nghiên cứu cụ thể
3.3.5. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Tình hình sử dụng và hiểu biết của người dân về cây Re hương
4.1.1. Tình hình sử dụng loài cây Re hương
4.1.2. Sự hiểu biết của người dân về cây Re hương
4.2. Đặc điểm phân loại của cây Re hương
4.3. Một số đặc điểm hình thái học của loài Re hương
4.3.1. Đặc điểm hình thái rễ, thân cây
4.3.2. Đặc điểm hình thái lá
4.3.3. Đặc điểm hình thái hoa, quả
4.4. Đặc điểm sinh thái học của loài Re hương
4.4.1. Cấu trúc tổ thành tầng cây cao
4.4.2. Đặc điểm về ánh sáng nơi Re hương phân bố
4.4.3. Đặc điểm phân bố của loài Re hương
4.4.4. Tổ thành cây tái sinh nơi có loài Re hương phân bố
4.4.5. Đặc điểm cây bụi và thảm tươi của loài Re hương
4.4.6. Tần suất xuất hiện loài Re hương
4.4.7. Đặc điểm đất nơi loài Re hương phân bố
4.5. Sự tác động của con người đến loài Re hương
4.6. Đề xuất một số biện pháp bảo tồn và phát triển loài
4.6.1. Đề xuất biện pháp bảo tồn
4.6.2. Đề xuất giải pháp phát triển loài
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan