[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi (IIA) tại xã La Bằng huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái rừng phục hồi (IIA) tại xã La Bằng huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Quan điểm lựa chọn trạng thái rừng phục hồi trạng thái IIA
2.2. Cơ sở khoa học
2.2.1. Các khái niệm có liên quan
2.2.2. Những nghiên cứu về tái sinh tự nhiên trên thế giới
2.2.3. Những nghiên cứu ở Việt Nam
2.3. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên
2.3.2. Tình hình kinh tế khu vực nghiên cứu
2.3.3. Tiềm năng phát triển về văn hóa - xã hội
2.3.4. Tiềm năng phát triển du lịch
2.3.5. Về phát triển quốc phòng, an ninh
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu
3.2.2. Thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp kế thừa
3.4.2. Phương pháp luận
3.4.3. Phương pháp thu thập số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Khái quát đặc điểm tầng cây gỗ
4.2. Đặc điểm tái sinh tự nhiên của trạng thái rừng phục hồi IIA tại xã La Bằng , huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
4.2.1. Đặc điểm cấu trúc tổ thành cây tái sinh
4.2.2. Đặc điểm cấu trúc mật độ và tỷ lệ cây tái sinh triển vọng
4.2.3. Đánh giá chỉ số đa dạng sinh học (Shannon - Weaver)
4.2.4. Chất lượng và nguồn gốc cây tái sinh
4.3. Nghiên cứu quy luật phân bố cây tái sinh
4.3.1. Phân bố số cây theo cấp chiều cao
4.3.2. Phân bố loài cây theo cấp chiều cao
4.4. Đề xuất một số giải pháp kỹ thuật lâm sinh cho rừng phục hồi trạng thái IIA tại xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan