[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn phường Tân Thịnh thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn phường Tân Thịnh thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Khái quát về giá đất
2.1.1. Khái niệm giá đất
2.1.2. Các đặc trưng của giá đất
2.1.3. Cơ sở khoa học của việc hình thành giá đất
2.1.3.1. Địa tô
2.1.3.2. Lãi suất ngân hàng (mức lợi tức)
2.1.3.3. Quan hệ cung - cầu trên thị trường
2.1.4. Cơ sở pháp lý
2.1.5. Cơ sở thực tiễn
2.2. Khái quát về công tác định giá đất
2.2.1. Khái niệm định giá đất
2.2.2. Sự cần thiết của hoạt động định giá đất
2.2.3. Công tác định giá đất trên thế giới và Việt Nam
2.2.3.1. Công tác định giá đất trên thế giới
2.2.3.2. Công tác định giá đất ở Việt Nam
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất
2.3.1. Yếu tố thông thường
2.3.1.1. Yếu tố hành chính
2.3.1.2. Yếu tố nhân khẩu
2.3.1.3. Yếu tố xã hội
2.3.1.4. Yếu tố quốc tế
2.3.1.5. Yếu tố kinh tế
2.3.2. Yếu tố khu vực
2.3.2.1. Vị trí
2.3.2.2. Điều kiện giao thông
2.3.2.3. Điều kiện cơ sở hạ tầng
2.3.2.4. Chất lượng môi trường
2.3.2.5. Hạn chế của quy hoạch đô thị
2.3.3. Yếu tố cá biệt
2.3.3.1. Diện tích
2.3.3.2. Chiều rộng
2.3.3.3. Chiều sâu
2.3.3.4. Hình dáng
2.3.3.5. Độ dốc
2.3.3.6. Điều kiện cơ sở hạ tầng
2.3.3.7. Hạn chế của quy hoạch đô thị
2.3.3.8. Vị trí đất
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều tra cơ bản
3.3.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên
3.3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn phường Tân Thịnh năm 2013
3.3.2.1. Tình hình quản lý đất đai
3.3.2.2. Tình hình sử dụng đất đai
3.3.2.3. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và tình hình quản lý - sử dụng đất trên địa bàn phường Tân Thịnh năm 2013
3.3.3. Giá đất ở quy định trên địa bàn phường Tân Thịnh - thành phố Thái Nguyên
3.3.3.1. Căn cứ xác định giá đất ở trên địa bàn
3.3.3.2. Nguyên tắc cụ thể khi xác định giá đất ở trên địa bàn
3.3.4. Thực trạng giá đất ở trên địa bàn phường Tân Thịnh - thành phố Thái Nguyên năm 2013
3.3.4.1. Các tuyến đường chọn để điều tra
3.3.4.2. Biến động giá đất ở tại địa bàn phường trong những năm gần đây
3.3.4.3. So sánh giá đất ở trên thực tế với giá đất ở theo quy định của UBND tỉnh Thái Nguyên trên địa bàn phường Tân Thịnh
3.3.5. Một số nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành giá đất ở tại phường Tân Thịnh
3.3.5.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn phường Tân Thịnh
3.3.5.2. Phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn
3.3.5.3. Xác định và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn phường Tân Thịnh
3.3.6. Đề xuất một số giải pháp
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Công tác chuẩn bị
3.4.2. Công tác ngoại nghiệp
3.4.3. Công tác nội nghiệp
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều tra cơ bản
4.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên
4.1.1.1. Vị trí địa lý
4.1.1.2. Địa hình, địa mạo
4.1.1.3. Khí hậu
4.1.1.4. Thủy văn
4.1.1.5. Các nguồn tài nguyên khác
4.1.1.6. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên - tài nguyên thiên nhiên
4.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
4.1.2.1. Tăng trưởng kinh tế
4.1.2.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
4.1.2.3. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập
4.1.2.4. Thực trạng phát triển đô thị
4.1.2.5. Thực trạng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật
4.1.2.6. Đánh giá chung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội gây áp lực đối với đất đai
4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn phường
4.2.1. Tình hình quản lý đất đai
4.2.2. Tình hình sử dụng đất đai
4.1.4. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và tình hình quản lý - sử dụng đất trên địa bàn phường Tân Thịnh năm 2013
4.1.4.1. Thuận lợi
4.1.4.2. Khó khăn
4.3. Giá đất ở trên địa bàn phường Tân Thịnh - thành phố Thái Nguyên
4.3.1. Căn cứ xác định giá đất ở trên địa bàn
4.3.2. Nguyên tắc cụ thể khi xác định giá đất ở trên địa bàn
4.4. Thực trạng giá đất ở của phường Tân Thịnh - thành phố Thái Nguyên
4.4.1. Các tuyến đường chọn để điều tra
4.4.2. Biến động về giá đất ở tại địa bàn trong những năm gần đây
4.4.3. So sánh giá đất ở thực tế với giá đất ở quy định của UBND tỉnh Thái Nguyên trên địa bàn phường Tân Thịnh
4.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành giá đất ở tại phường Tân Thịnh
4.5.1. Phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại địa bàn
4.5.2. Xác định và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại địa bàn
4.5.2.1. Xác định các yếu tố
4.5.2.2. Phân tích các yếu tố chính
4.6. Đề xuất một số giải pháp
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan