[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất phi nông nghiệp tại phường Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên năm 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất phi nông nghiệp tại phường Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên năm 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học hình thành giá đất
2.1.1. Khái niệm về giá đất
1.1.2. Cơ sở khoa học của việc hình thành giá đất và giá đất ở
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất
2.2.1. Yếu tố thông thường
2.2.2. Yếu tố khu vực
2.2.3. Yếu tố cá biệt
2.3. Phương pháp xác định giá đất
2.3.1. Các phương pháp xác định giá đất tại Việt Nam
2.3.2. Điều kiện áp dụng các phương pháp xác định giá đất
2.3.3. Phương pháp xác định giá đất ở đô thị
2.4. Khái quát quá trình hình thành giá đất ở nước ta
2.4.1. Giai đoạn trước năm 1946
2.4.2. Giai đoạn từ năm 1946 đến năm 1980
2.4.3. Giai đoạn từ năm 1980 đến 1993
2.4.4. Giai đoạn từ năm 1993 đến nay
2.5. Công tác quản lý Nhà nước về giá đất
2.5.1. Quản lý về giá đất ở Việt nam
2.5.2. Quản lý giá đất ở một số nước
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Phạm vi nghiên cứu
3.1.2. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và sử dụng đất tác động tới công tác quản lý đất đai và định giá đất phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên năm 2014
3.2.2. Đánh giá thực trạng giá đất ở trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên năm 2014
3.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên năm 2014.
3.2.4. Đánh giá mối quan hệ của một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên năm 2014
3.2.5. Đề xuất một số giải pháp
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp thu thập và tổng hợp tài liệu thứ cấp
3.3.2. Phương pháp chuyên gia:
3.3.3. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
3.3.4. Phương pháp điều tra, thu thập tài liệu sơ cấp
3.3.5. Phương pháp thống kê, xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và sử dụng đất tác động tới công tác quản lý đất đai và định giá đất phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên năm 2014.
4.1.1. Điều kiện tự nhiên tác động tới công tác quản lý đất đai và định giá đất phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên năm 2014
4.1.2. Tình hình phát triển kinh tế xã hội tác động tới công tác quản lý đất đai và định giá đất phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên năm 2014
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội tác động đến giá đất và định giá đất
4.1.4. Tình hình sử dụng đất tác động tới công tác quản lý đất đai và định giá đất phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên năm 2014.
4.2. Đánh giá thực trạng giá đất ở trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên năm 2014
4.2.1. Giá đất quy định trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ năm 2014
4.2.2. Thực trạng giá đất ở của phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên năm 2014
4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên năm 2014
4.3.1. Yếu tố vị trí
4.3.2. Cơ sở hạ tầng
4.3.3. Đặc điểm của thửa đất
4.3.4. Khả năng sinh lợi
4.3.5. Yếu tố khác
4.4. Đánh giá mối quan hệ của một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên năm 2014.
4.4.1. Nghề nghiệp, trình độ, thu nhập ảnh hưởng đến giá đất
4.4.2. Các yếu tố liên quan đến thửa đất ảnh hưởng đến giá đất ở
4.4.3. Yếu tố pháp lý của thửa đất ảnh hưởng đến giá đất ở
4.5. Đề xuất một số giải pháp
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan