[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn Phường phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn Phường phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2014
MỤC LỤC
Phần 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Tổng quan về giá đất và định giá đất
2.1.1. Khái quát chung về giá đất
2.1.2. Khái quát về định giá đất và các nguyên tắc định giá đất
2.1.3. Các phương pháp định giá đất
2.2. Cơ sở pháp lí
2.2.1. Căn cứ xác định giá đất trên địa bàn
2.2.2. Các quy định khi áp dụng các loại giá đất trên địa bàn
2.3. Định giá đất của một số nước trên thế giới
2.3.1. Thái Lan
2.3.2. Trung Quốc
2.3.3. Đức
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội của phường Phan Đình Phùng - thành phố Thái Nguyên
3.3.2. Giá đất quy định trên địa bàn phường Phan Đình Phùng - thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014
3.3.3. Thực trạng giá đất trên địa bàn phường Phan Đình Phùng - thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014
3.3.4. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn phường Phan Đình Phùng - thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014
3.3.5. Đề xuất các giải pháp
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp
3.4.3. Phương pháp chọn điểm điều tra
3.4.4. Phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích và xử lý số liệu
3.4.5. Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của phường Phan Đình Phùng
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.3. Hiện trạng quản lý và sử dụng đất trên địa bàn phường Phan Đình Phùng năm 2014
4.1.4. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và sử dụng đất tác động tới công tác quản lý đất đai và định giá đất phường Phan Đình Phùng - thành phố Thái Nguyên năm 2014
4.2. Giá đất quy định trên địa bàn phường Phan Đình Phùng - thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014
4.2.1. Giá đất ở quy định tại phường Phan Đình Phùng
4.2.2. Giá đất nông nghiệp quy định tại phường Phan Đình Phùng
4.3. Thực trạng giá đất trên thị trường tại phường Phan Đình Phùng - thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014
4.3.1. Giá đất thực tế trên thị trường tại phường Phan Đình Phùng năm 2012
4.3.2. Giá đất thực tế trên thị trường tại phường Phan Đình Phùng năm 2013
4.3.3. Giá đất thực tế trên thị trường tại phường Phan Đình Phùng năm 2014
4.3.4. So sánh giá đất Nhà nước quy định và giá đất trên thị trường tại phường Phan Đình Phùng giai đoạn 2012 - 2014
4.4. Một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn phường Phan Đình Phùng giai đoạn 2011 - 2013
4.4.1. Yếu tố vị trí
4.4.2. Yếu tố tạo lợi nhuận của thửa đất
4.4.3. Yếu tố cơ sở hạ tầng
4.4.4. Yếu tố chính đặc điểm thửa đất
4.4.5. Yếu tố quy hoạch
4.5. Đề xuất một số giải pháp
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan