[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số yếu tố chính ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn phường Tân Thịnh thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số yếu tố chính ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn phường Tân Thịnh thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2014
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Tổng quan về giá đất
2.1.1. Khái quát chung về giá đất
2.1.1.1. Khái niệm giá đất
2.1.1.2. Đặc điểm của giá đất
2.1.2. Cơ sở khoa học hình thành giá đất
2.1.2.1 Địa tô
2.1.2.2. Lãi suất ngân hàng
2.1.2.3. Quan hệ cung - cầu
2.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất
2.1.3.1. Yếu tố thông thường
2.1.3.2. Yếu tố khu vực:
2.1.3.3. Yếu tố cá biệt:
2.2. Các nguyên tắc cơ bản của định giá đất
2.2.1. Nguyên tắc thay thế
2.2.2. Nguyên tắc sử dụng hiệu quả nhất
2.2.3. Nguyên tắc biến động
2.3. Các phương pháp định giá đất
2.3.1. Phương pháp so sánh trực tiếp
2.3.2. Phương pháp thu nhập
2.3.3. Phương pháp chiết trừ
2.3.4. Phương pháp thặng dư
2.3.5 Cơ sở pháp lý
2.4. Công tác định giá đất tại Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên
2.4.1. Công tác định giá đất tại Việt Nam
2.4.2. Công tác định giá đất tại tỉnh Thái Nguyên
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của phường Tân Thịnh
3.3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất của phường Tân Thịnh
3.3.3. Đánh giá thực trạng giá đất ở trên địa phường Tân Thịnh giai đoạn 2012 - 2014
3.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn phường Tân Thịnh giai đoạn 2012 - 2014
3.3.5. Đề xuất một số giải pháp
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
3.4.2. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp
3.4.3. Phương pháp điều tra, phỏng vấn
3.4.4. Phương pháp thống kê, xử lý thông tin, số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của phường Tân Thịnh
4.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên của phường Tân Thịnh
4.1.1.1. Vị trí địa lý
4.1.1.2. Địa hình, địa mạo
4.1.1.3. Khí hậu
4.1.1.4. Thủy văn
4.1.1.5. Các nguồn tài nguyên khác
4.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
4.1.2.1. Tăng trưởng kinh tế
4.1.2.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
4.1.2.3. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập
4.1.2.4. Thực trạng phát triển đô thị
4.1.2.5. Thực trạng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật
4.2.1. Tình hình quản lý đất đai.
4.2.2. Tình hình sử dụng đất đai.
4.2.3. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và tình hình quản lý - sử dụng đất trên địa bàn phường Tân Thịnh năm 2013
4.3. Đánh giá thực trạng giá đất ở trên địa phường Tân Thịnh giai đoạn 2012 - 2014
4.3.1. Căn cứ xác định giá đất trên địa bàn phường Tân Thịnh năm 2012 – 2014
4.3.2. Nguyên tắc cụ thể khi xác định giá đất phi nông nghiệp
4.3.3. Nghiên cứu thực trạng giá đất ở trên địa bàn phường Tân Thịnh giai đoạn 2012 - 2014
4.3.4. Thực trạng giá đất ở của phường Tân Thịnh giai đoạn 2012 - 2014
4.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn phường Tân Thịnh giai đoạn 2012 - 2014
4.4.1. Yếu tố vị trí
4.4.2. Cơ sở hạ tầng
4.4.3. Đặc điểm thửa đất
4.4.4. Khả năng sinh lợi
4.4.5. Yếu tố khác
4.5. Đề xuất một số giải pháp
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan