[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thử nghiệm Kit chuẩn đoán bệnh Gumboro trên đàn gà nuôi tại Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thử nghiệm Kit chuẩn đoán bệnh Gumboro trên đàn gà nuôi tại Thái Nguyên
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Tổng quan về bệnh Gumboro
2.1.2. Tổng quan về phương pháp Enzym Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA)
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.2.1. Địa điểm
3.2.2. Thời gian
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Nguyên liệu
3.4.2. Thiết bị và hóa chất
3.4.3. Phương pháp nghiên cứu
3.4.4. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả xác định các điều kiện sản xuất KIT chẩn đoán huyết thanh học từ kháng nguyên Gumboro
4.1.1. Xác định hàm lượng kháng nguyên và độ pha loãng kháng thể thích hợp cho phản ứng ELISA
4.1.2. Xác định sự ảnh hưởng của thời gian ủ kháng thể đến kết quả phản ứng ELISA
4.1.3. Xác định thời gian ủ đĩa ELISA với kháng thể đặc hiệu của virus Gumboro và anti-bovine IgG: HRPO
4.1.4. Xác định độ pha loãng kháng thể phù hợp để chẩn đoán bệnh Gumboro bằng KIT ELISA chế tạo
4.1.5. Xác định thời gian rửa kháng thể phù hợp để chẩn đoán bệnh Gumboro bằng KIT ELISA chế tạo
4.1.6. Xác định thời gian ủ conjugate phù hợp để chẩn đoán bệnh Gumboro bằng KIT ELISA chế tạo
4.1.7. Xác định thời gian rửa conjugate phù hợp để chẩn đoán bệnh Gumboro bằng KIT ELISA chế tạo
4.2. Đánh giá độ nhạy, độ đặc hiệu của KIT ELISA chế tạo
4.2.1. Kết quả đánh giá độ nhạy, độ đặc hiệu của KIT ELISA chế tạo
4.2.2. Xác định mức độ lặp lại của kết quả phản ứng
4.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian bảo quản đến độ nhạy, độ đặc hiệu của KIT ELISA chế tạo
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan