[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp., triệu chứng, bệnh tích của lợn tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên và dùng thuốc điều trị

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp., triệu chứng, bệnh tích của lợn tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên và dùng thuốc điều trị
MỤC LỤC
PHẦN 1 MỞ ĐẦU
PHẦN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Đặc điểm sinh học của Oesophagostomum
2.1.1.1. Vị trí của oesophagostomum trong hệ thống phân loại động vật học
2.1.1.2. Đặc điểm hình thái và cấu tạo Oesophagostomum ký sinh ở lợn
2.1.1.3. Vòng đời của Oesophagostomum spp. ở lợn
2.1.1.4. Sự phát triển và sức đề kháng của trứng Oesophagostomum spp. ở ngoại cảnh
2.1.1.5. Khả năng sống của ấu trùng cảm nhiễm ở ngoại cảnh
2.1.2. Bệnh do Oesophagostomum spp. gây ra ở lợn
2.1.2.1. Đặc điểm dịch tễ học bệnh do Oesophagostomum
2.1.2.2. Cơ chế sinh bệnh của bệnh do Oesophagostomum spp. gây ra ở lợn
2.1.2.3. Triệu chứng và bệnh tích bệnh do Oesophagostomum spp. gây ra ở lợn
2.1.2.4. Chẩn đoán bệnh Oesophagostomum spp. lợn
2.1.2.5. Phòng, trị Oesophagostomosis cho lợn
2.2. Tình hình nghiên cứu Oesophagostomosis ở lợn
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
PHẦN 3 ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Vật liệu nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu
3.2.2. Thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Thực trạng phòng chống bệnh giun sán cho lợn ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
3.3.2. Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm giun tròn Oesophagostomum spp. ở lợn tại huyện Đồng Hỷ
3.3.3. Nghiên cứu sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp. trong môi trường chăn nuôi lợn
3.3.4. Nghiên cứu một số triệu chứng lâm sàng, bệnh tích của lợn bị Oesophagostomosis huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
3.3.4. Nghiên cứu biện pháp phòng trị Oesophagostomosis cho lợn
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Bố trí, thu thập và phương pháp xét nghiệm mẫu
3.4.2 Phương pháp xác định độ an toàn và hiệu lực của thuốc trị Oesophagostomum
3.4.3. Phương pháp thử nghiệm các biện pháp phòng bệnh giun tròn Oesophagostomum spp. cho lợn trên thực địa
3.4.4. Phương pháp xử lý số liệu.
PHẦN 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Thực trạng phòng chống bệnh giun sán cho lợn ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
4.2. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun tròn Oesophagostomum spp. ở lợn tại huyện Đồng Hỷ
4.3. Sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp. ở môi trường chăn nuôi lợn
4.3.1. Sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp. ở môi trường chăn nuôi lợn
4.3.2. Sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp. trong thức ăn của lợn
4.3.3. Sự ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp. trong nước uống của lợn
4.3. Nghiên cứu triệu chứng lâm sàng, bệnh tích của lợn mắc Oesophagostomosis
4.3.1. Triệu chứng lâm sàng của Oesophagostomosis ở lợn mắc Oesophagostomosis
4.3.2. Bệnh tích đại thể của Oesophagostomosis ở lợn gây nhiễm thực nghiệm
4.4. Độ an toàn của một số thuốc tẩy trong điều trị bệnh giun tròn Oesophagostomum spp. cho lợn
Phần 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan