[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tri thức bản địa về khai thác và sử dụng tài nguyên cây thuốc của cộng đồng dân tộc Tày tại xã Hữu Khánh huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tri thức bản địa về khai thác và sử dụng tài nguyên cây thuốc của cộng đồng dân tộc Tày tại xã Hữu Khánh huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở thực hiện đề tài
2.2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.3. Tổng quan về khu vực nghiên cứu
2.3.1. Vị trí địa lý
2.3.2. Địa hình địa thế
2.3.3. Khí hậu, thuỷ văn
2.3.4. Điều kiện dân sinh – kinh tế - xã hội
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và địa điểm nghiên cứu
3.2. Thời gian nghiên cứu:
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Kế thừa các tài liệu cơ bản
3.4.2. Phương pháp chuyên gia
3.4.3. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.4. Phương pháp nghiên cứu thực vật học
3.4.5. Phương pháp nội nghiệp
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Các loài cây thuốc phát hiện được ở cộng đồng dân tộc Tày tại khu vực nghiên cứu
4.2. Đặc điểm hình thái và sinh thái của một số cây tiêu biểu được cộng đồng dân tộc Tày sử dụng làm thuốc
4.3. Tri thức bản địa trong việc khai thác các loài cây thuốc
4.3.1. Tri thức bản địa trong việc khai thác các loài cây thuốc
4.3.2. Tri thức bản địa trong việc sử dụng các loài cây thuốc
4.4. Các loài thực vật dùng để làm thuốc cần được bảo tồn, nhân rộng
PHẦN 5: KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan