[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu và xây dựng hệ thống chương trình tiếp dân điện tử phục vụ trả lời ý kiến liên quan đến công nghiệp, thương mại trên Website của Bộ Công thương

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu và xây dựng hệ thống chương trình tiếp dân điện tử phục vụ trả lời ý kiến liên quan đến công nghiệp, thương mại trên Website của Bộ Công thương
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
1. Cơ sở pháp lý
2. Tính cấp thiết của đề tài
3. Mục tiêu của đề tài
4. Đối tượng nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Phát biểu bài toán
7. Kết quả nghiên cứu
CHƯƠNG II: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH
I. Giải pháp về công nghệ
1. Hệ điều hành cho máy chủ
2. Cơ sở dữ liệu Microsoft SQL
3. Bộ công cụ Visual Studio .NET 2003
4. Phần mềm ứng dụng máy chủ Web Server (IIS 6.0)
5. Mô hình phát triển ứng dụng
6. Giải pháp hosting hệ thống “Tiếp dân điện tử” trên Internet
7. Giải pháp truyền thông
8. Phân loại nguời dùng
II. Thiết kế chương trình
1. Form đăng nhập
2. Form nhập thông tin câu hỏi
3. Form lãnh đạo văn phòng xử lý
4. Form lãnh đạo vụ xử lý
5. Chuyên viên xử lý câu hỏi
6. Thiết kế Form nhập liệu danh mục người dùng
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
1. Thiết kế cơ sở dữ liệu
1.1. Danh sách các bảng:
1.2. Mô hình dữ liệu giữa các bảng quan hệ
1.3. Mô tả chi tiết các bảng cơ sở dữ liệu
2. Mô hình cài đặt hệ thống
2.1. Yêu cầu hệ thống
2.2. Mô hình cài đặt và triển khai hệ thống:
3. Hướng dẫn sử dụng
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan