[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu về năng suất và chất lượng trứng của gà Mía nuôi tại Trại giống gia cầm Chu Đức Phương xã Hà Hiệu huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu về năng suất và chất lượng trứng của gà Mía nuôi tại Trại giống gia cầm Chu Đức Phương xã Hà Hiệu huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
Phần 1 MỞ ĐẦU
Phần 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Sức sống và khả năng kháng bệnh của gia cầm
2.1.2. Sinh trưởng và một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
2.1.3. Khả năng sinh sản của gà và các yếu tố ảnh hưởng
2.1.4. Đặc điểm sinh học của trứng gà
2.1.5. Khả năng thụ tinh
2.1.6. Tỷ lệ ấp nở và các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ ấp nở
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
Phần 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu
3.4.2. Chỉ tiêu theo dõi
3.4.3. Phương pháp tinh toán các chỉ tiêu
Phần 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Công tác phục vụ sản suất
4.1.1. Công tác chăn nuôi
4.1.2. Công tác thú y
4.1.3. Công tác khác
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Tuổi đẻ của gà
4.2.2. Năng suất trứng và tỷ lệ đẻ
4.2.3. Chỉ tiêu chất lượng trứng
4.2.4. Khối lượng trứng
4.2.5. Tỷ lệ ấp nở
4.2.6. Tiêu tốn thức ăn cho 10 quả trứng và 10 quả trứng giống
4.2.7. Chi phí và TTTĂ cho 10 quả trứng và 10 quả trứng giống
Phần 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan