[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xác định đặc điểm cấu trúc sinh khối và tích lũy Carbon của rừng phục hồi tự nhiên (IIb) tại xã Hoàng Nông huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xác định đặc điểm cấu trúc sinh khối và tích lũy Carbon của rừng phục hồi tự nhiên (IIb) tại xã Hoàng Nông huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.3. Tổng quan về khu vực nghiên cứu
2.3.1. Vị trí địa lý
2.3.2. Địa hình, địa thế
2.3.3. Địa chất
2.3.4. Khí hậu thủy văn
2.3.5. Hiện trạng rừng và sử dụng đất
2.3.6. Đặc điểm kinh tế xã hội
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp kế thừa
3.4.2. Phương pháp nghiên cứu điều tra thực địa.
3.4.3. Xác định tuyến nghiên cứu và điểm nghiên cứu
3.4.4. Phương pháp PRA
3.4.5. Phương pháp điều tra ô tiêu chuẩn
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Một số đặc điểm cấu trúc của rừng phục hồi tự nhiên
4.2. Sinh khối trên mặt đất của các loại rừng tự nhiên
4.3. Lượng carbon tích lũy trên mặt đất của rừng tự nhiên
4.4. Giá trị hấp thụ CO2 của rừng tự nhiên
4.4.1. Xác định lượng CO2 tương đương
4.4.2. Lượng giá giá trị của rừng
4.5. Các nguy cơ đe dọa suy giảm trữ lượng carbon
4.6. Đề xuất các giải pháp về quản lý
4.6.1. Các giải pháp quản lý ở cấp địa phương
4.6.2. Các giải pháp quản lý ở cấp cộng đồng
Phần 5: KẾT LUẬN TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan