[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xác định tình hình nhiễm bệnh phân trắng ở lợn con giai đoạn sơ sinh đến 28 ngày tuổi nuôi tại trại lợn Chương Mai xã Hoành Mô huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh và hiệu quả điều trị bệnh

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xác định tình hình nhiễm bệnh phân trắng ở lợn con giai đoạn sơ sinh đến 28 ngày tuổi nuôi tại trại lợn Chương Mai xã Hoành Mô huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh và hiệu quả điều trị bệnh
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Đặc điểm sinh trưởng, phát triển của lợn con
2.1.2. Đặc điểm sinh lý của lợn con
2.1.3. Khả năng miễn dịch của lợn con
2.2. Một số hiểu biết về vi khuẩn E.coli
2.3. Một số hiểu biết về bệnh phân trắng lợn con
2.3.1. Nguyên nhân gây bệnh
2.3.2. Dịch tế học
2.3.3. Triệu chứng lâm sàng
2.3.4. Bệnh tích
2.3.5. Chẩn đoán
2.3.6. Phòng và điều trị bệnh
2.4. Tinh hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới
2.4.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.4.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.5. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Nội dung
4.1.2. Phương pháp tiến hành
4.1.3. Kết quả công tác phục vụ sản xuất
4.2. Kết luận tồn tại và đề nghị
4.2.1. Kết luận
4.2.2. Đề nghị
4.3. Kết quả thực hiện chuyên đề khoa học
4.3.1. kết quả khảo sát tình hình phát triển đàn lợn của trại trong những năm gần đây
4.3.2. Kết quả theo dõi tình hình nhiễm bệnh phân trắng lợn con tại
4.3.3. Kết quả điều trị bệnh lợn con phân trắng bằng 2 loại thuốc Tylo.D.C và Doxy - Tialin
4.3.4. Kết quả theo dõi sinh trưởng của lợn con ở trại Chương Mai
PHẦN5: KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan