[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu cơ sở hạ tầng 3D trường Đại học nông lâm Thái Nguyên phục vụ quảng bá trên mạng Internet

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu cơ sở hạ tầng 3D trường Đại học nông lâm Thái Nguyên phục vụ quảng bá trên mạng Internet
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Tổng quan về không gian ba chiều
2.2. Tổng quan Google Satellite
2.3. Tổng quan Google Sketchup pro
2.4. Tình hình ứng dụng công nghệ 3D và các nghiên cứu có liên quan
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU10
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.3. Phương pháp nguyên cứu
3.3.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp
3.3.2. Phương pháp điều tra khảo sát
3.3.4. Tham khảo ý kiến chuyên gia
3.3.5. Phương pháp dựng mô hình 3D
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Khái quát khu vực nghiên cứu - Trường đại học nông lâm
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Hiện trạng phát triển khu vực đại học Nông Lâm
4.2. Xây dựng mô hình 3D cơ sở hạ tầng công trình
4.2.1. Mô hình hóa 3D công trình Hiệu bộ
4.2.2. Mô hình hóa 3D công trình giảng đường D
4.2.3. Mô hình hóa 3D công trình Giảng đường B và khu thí nghiệm
4.2.4. Mô hình hóa 3D công trình Giảng đường A
4.2.5. Mô hình hóa 3D Văn phòng khoa 1: Các khoa QLTN + KHMT + Khoa Lâm nghiệp + Trung tâm tin học ngoại ngữ
4.2.6. Mô hình hóa 3D công trình văn phòng khoa 2
4.2.7. Mô hình hóa 3D Trung tâm liên kết quốc tế
4.2.8. Mô hình hóa 3D Khu KTX A, giảng đường C, hội trường A
4.2.9. Mô hình hóa 3D Khu thể thao
4.2.10. Mô hình hóa 3D khu vực Nhà khách
4.2.11. Mô hình hóa khu vực Ký túc xá K
4.2.12. Mô hình hóa Viện Nghiên cứu và phát triển Lâm Nghiệp và Trung Tâm Thủy Sản
4.2.13. Mô hình hóa Bệnh xá Cộng Đồng
4.2.14. Mô hình hóa 3D Khu công nghệ cao khoa Nông Học
4.2.15. Mô hình hóa Khu công nghệ Tế Bào
4.3. Mô hình tổng thể, định hướng quy hoạch, phát triển hạ tầng cơ sở đại học Nông Lâm Thái Nguyên
4.4. Ứng dụng quảng bá mô hình 3D trên mạng Internet
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan