[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Những rào cản khi bắt đầu sử dụng Insulin của bệnh nhân đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương

[/kythuat]
[tomtat]
Những rào cản khi bắt đầu sử dụng Insulin của bệnh nhân đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Khái quát ĐTĐ
1.1.1. Định nghĩa
1.1.2. Dịch tễ học ĐTĐ
1.1.2.1. Tình hình mắc ĐTĐ trên thế giới
1.1.2.2. Tình hình mắc ĐTĐ tại Việt Nam
1.2.2. Chẩn đoán
1.2.3. Phân loại
1.2. Tổng quan điều trị ĐTĐ típ 2
1.2.1. Chế độ ăn
1.2.2. Luyện tập
1.2.3. Thuốc viên
1.2.4. Insulin
1.2.5. Khởi trị insulin
1.2.6. Rào cản khi bắt đầu sử dụng insulin
1.2.7. Các yếu tố ảnh hưởng đến rào cản khi bắt đầu điều trị insulin
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân
2.3. Tiêu chuẩn loại trừ
2.4. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.5. Thiết kế nghiên cứu
2.6. Cỡ mẫu, chọn mẫu nghiên cứu:
2.7. Công cụ thu thập số liệu
2.8. Kỹ thuật thu thập số liệu.
2.9. Các biến số nghiên cứu
2.10. Tiêu chuẩn đánh giá
2.11. Xử lý số liệu
2.12. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ
3.1. Đặc điểm chung
3.1.1. Đặc điểm về giới
3.1.2. Đặc điểm về tuổi
3.1.3. Đặc điểm về trình độ học vấn
3.1.4. Thời gian sử dụng insulin
3.1.5. Tỷ lệ bệnh nhân đồng ý sử dụng insulin
3.2. Tỷ lệ rào cản của bệnh nhân khi bắt đầu sử dụng insulin
3.2.1. Tỷ lệ rào cản của bệnh nhân
3.2.2. Rào cản về tâm lý
3.2.3. Rào cản về xã hội
3.2.4. Rào cản về thể chất
3.2.5. Rào cản về biến chứng sau tiêm insulin
3.2.6. Rào cản về kiến thức và thực hành tiêm insulin
3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến rào cản khi bắt đầu điều trị insulin
3.3.1. Giới
3.3.2. Tuổi
3.3.3. Sự liên quan giữa thời gian tiêm insulin và sự sẵn sàng tiêm insulin
3.3.4. Sự liên quan giữa thời gian mắc ĐTĐ và sự sẵn sàng tiêm insulin
CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm chung
4.1.1. Giới và tuổi
4.1.2. Tỷ lệ bệnh nhân đồng ý sử dụng insulin
4.2. Rào cản của bệnh nhân khi bắt đầu sử dụng insulin
4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến rào cản khi bắt đầu điều trị insulin
4.3.1. Sự ảnh hưởng của giới đến rào cản
4.3.2. Sự ảnh hưởng của tuổi đến rào cản
4.3.3. Sự liên quan giữa thời gian tiêm insulin và sự sẵn sàng tiêm insulin
4.3.4. Sự liên quan giữa thời gian mắc ĐTĐ và sự sẵn sàng tiêm insulin
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan