[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
So sánh ảnh hưởng của hai loại thức ăn Hopestar và CP đến khả năng sinh trưởng của lợn thịt nuôi tại Công ty TNHH Ngôi Sao Hy Vọng – Phổ Yên Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
So sánh ảnh hưởng của hai loại thức ăn Hopestar và CP đến khả năng sinh trưởng của lợn thịt nuôi tại Công ty TNHH Ngôi Sao Hy Vọng – Phổ Yên Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của lợn thịt
2.1.1. Đặc điểm về sinh trưởng và phát dục của lợn
2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng
2.1.3. Các phương pháp đánh giá khả năng sinh trưởng của lợn
2.2. Thức ăn, dinh dưỡng trong chăn nuôi lợn
2.2.1. Dinh dưỡng năng lượng
2.2.2. Dinh dưỡng protein
2.3. Tình hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới
2.3.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.3.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Thời gian nghiên cứu
3.3. Địa điểm nghiên cứu
3.4. Nội dung nghiên cứu
3.5. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.6. Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu
3.7. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Về chăm sóc nuôi dưỡng
4.1.2. Công tác chẩn đoán và điều trị bệnh
4.1.3. Công tác khác
4.1.4. Kết luận
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Sinh trưởng tích lũy của lợn thịt thí nghiệm
4.2.2. Sinh trưởng tuyệt đối của lợn thí nghiệm (g/con/ngày)
4.2.3. Sinh trưởng tương đối của lợn thí nghiệm
4.2.4. Tiêu tốn thức ăn của lợn thí nghiệm
4.2.5. Chi phí thức ăn/kg tăng khối lượng
4.2.6. Đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn thịt
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan