[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
So sánh khả năng sản xuất của gà Broiler ross - 308 ở hai vụ hè và thu nuôi theo phương thức chuồng kín tại xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
So sánh khả năng sản xuất của gà Broiler ross - 308 ở hai vụ hè và thu nuôi theo phương thức chuồng kín tại xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu sự di truyền các tính trạng sản xuất của gia cầm
2.1.1.1. Khả năng sinh trưởng, các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
2.1.1.2. Khả năng chuyển hóa thức ăn và các yếu tố ảnh hưởng
2.1.1.3. Khả năng cho thịt, chất lượng thịt và các yếu tố ảnh hưởng
2.1.2 Sức sống và khả năng nhiễm bệnh
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.3. Một vài đặc điểm của gà thí nghiệm - gà Ross – 308
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Thời gian, địa điểm nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.4.1.1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm
3.4.1.2. Thực hiện quy trình chăm sóc gà thịt broiler
3.4.2. Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp xác định
3.4.2.1. Tỷ lệ nuôi sống (%)
3.4.2.2. Sức sinh trưởng
3.4.2.3. Khả năng thu nhận và chuyển hóa thức ăn
3.4.2.4. Chỉ số sản xuất PI
3.4.2.5. Chỉ số kinh tế EN
3.4.2.6. Khảo sát năng suất thịt
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Công tác phục vụ sản xuất
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Kết quả theo dõi nhiệt độ và ẩm độ trong thời gian thí nghiệm
4.2.2. Tỷ lệ nuôi sống của gà thí nghiệm
4.2.3. Khả năng sinh trưởng
4.2.4. Khả năng sử dụng và chuyển hóa thức ăn
4.2.4.1. Tiêu thụ thức ăn của gà thí nghiệm
4.2.4.2. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng
4.2.4.3. Chỉ số sản xuất và chỉ số kinh tế
4.2.5. Năng suất thịt của gà thí nghiệm
4.2.6. Chi phí trực tiếp/kg gà thịt
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan