[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
So sánh khả năng sản xuất thịt và hiệu quả kinh tế của gà lai F1 (Chọi x Lương Phượng) và F1 (Mía x Lương Phượng) nuôi bán chăn thả tại Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
So sánh khả năng sản xuất thịt và hiệu quả kinh tế của gà lai F1 (Chọi x Lương Phượng) và F1 (Mía x Lương Phượng) nuôi bán chăn thả tại Thái Nguyên
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI NÓI ĐẦU
DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG KHOÁ LUẬN
DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG KHOÁ LUẬN
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG KHOÁ LUẬN
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học và pháp lý của đề tài
2.1.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.3. Giới thiệu về gà thì nghiệm
2.3.1. Gà Chọi
2.3.2. Gà Lương Phượng
2.3.3. Gà Lai F1 (trống Chọi x mái Lương Phượng)
2.3.4. Gà Mía
2.3.5. Gà lai F1 (trống Mía x mái Lương Phượng)
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.4.2. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi
3.4.3. Khả năng chuyển hóa và chi phí thức ăn cho 1Kg tăng khối lượng
3.4.4. Chỉ số sản xuất và chỉ số kinh tế của gà thí nghiệm
3.4.5. Phương pháp sử lý số liệu
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kêt quả của công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Phương hướng
4.1.2. Kết quả thực hiện
4.2. Kết quả chuyên đề nghiên cứu khoa học
4.2.1. Tỷ lệ nuôi sống
4.2.2. Sinh trưởng của gà thí nghiệm qua các tuần tuổi
4.3.1. Sinh trưởng tích lũy của gà thí nghiệm qua các tuần tuổi
4.3.2. Sinh trưởng tương đối và sinh trưởng tuyệt đối của gà thí nghiệm qua các tuần tuổi
4.3. Khả năng sử dụng và chuyển hoá thức ăn
4.3.1. Tiêu thụ thức ăn của gà qua các giai đoạn
4.3.2. Tiêu tốn thức ăn/ kg tăng khối lượng
4.3.3. Tiêu tốn ME cho tăng khối lượng của gà thí nghiệm (kcal/kg)
4.3.4. Tiêu tốn protein thô (CP) của gà thí nghiệm
4.4. Chỉ số sản xuất và chỉ số kinh tế của gà thí nghiệm
4.5. Chi phí trực tiếp cho 1 Kg gà xuất bán
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan