[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tác dụng không mong muốn của thuốc an thần kinh ở bệnh nhân điều trị nội trú tuần đầu tiên tại viện sức khỏe tâm thần Quốc gia

[/kythuat]
[tomtat]
Tác dụng không mong muốn của thuốc an thần kinh ở bệnh nhân điều trị nội trú tuần đầu tiên tại viện sức khỏe tâm thần Quốc gia
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Đại cương về bệnh tâm thần
1.1.1. Khái niệm bệnh tâm thần
1.1.2. Các bệnh cần sử dụng thuốc an thần kinh
1.2. Đại cương thuốc an thần kinh
1.2.1. Định nghĩa thuốc an thần kinh
1.2.2. Phân loại thuốc an thần kinh
1.2.3. Cơ chế tác dụng của thuốc an thần kinh
1.3. Tác dụng không mong muốn [2], [5], [8], [18], [19]
1.3.1. Hội chứng ngoại tháp
1.3.2. Rối loạn chuyển hóa và nội tiết
1.3.3. Các tác dụng không mong muốn khác
1.4. Các nghiên cứu về tác dụng không mong muốn của thuốc an thần kinh trên thế giới và tại Việt Nam
1.4.1. Trên thế giới
1.4.2. Tại Việt Nam
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa điểm nghiên cứu
2.2. Thời gian nghiên cứu
2.3. Đối tượng nghiên cứu
2.3.1. Tiêu chuẩn lựa chọn
2.3.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Mẫu nghiên cứu
2.4.2. Thiết kế nghiên cứu
2.4.3. Quy trình nghiên cứu
2.4.4. Nội dung nghiên cứu và các biến số nghiên cứu
2.4.5. Phương pháp và công cụ thu thập số liệu
2.5. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu
2.6. Xử lý số liệu
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung của nhóm bệnh nhân nghiên cứu
3.1.1. Đặc điểm về giới
3.1.2. Đặc điểm về tuổi
3.1.3. Đặc điểm về nghề nghiệp
3.1.4. Phân loại theo chẩn đoán bệnh
3.1.5. Các bệnh lý kèm theo
3.2. Đặc điểm sử dụng thuốc
3.2.1. Các thuốc an thần kinh được sử dụng
3.2.2. Các thuốc dùng kèm
3.3. Các tác dụng không mong muốn khi sử dụng thuốc an thần kinh
3.3.1. Tỷ lệ các tác dụng phụ không mong muốn xảy ra trên bệnh nhân
3.3.2. Biểu hiện lâm sàng của các tác dụng không mong muốn
3.3.3. Tần suất xuất hiện của các biểu hiện lâm sàng ở bệnh nhân
3.3.4. Đặc điểm tăng cân của bệnh nhân
3.4. Một số yếu tố ảnh hưởng tới sự phát sinh tác dụng không mong muốn của thuốc an thần kinh trên bệnh nhân trong quá trình điều trị
3.4.1. Sự ảnh hưởng của giới tới tác dụng không mong muốn
3.4.2. Sự ảnh hưởng của tuổi tới tác dụng không mong muốn
3.4.3. Sự ảnh hưởng của loại bệnh tới tác dụng không mong muốn
3.4.4. Sự ảnh hưởng của thuốc an thần kinh sử dụng tới tác dụng không mong muốn
CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm chung của nhóm bệnh nhân nghiên cứu
4.1.1. Đặc điểm chung về giới và tuổi
4.1.2. Đặc điểm các bệnh gặp trong nghiên cứu
4.2. Đặc điểm sử dụng thuốc
4.2.1. Các thuốc an thần kinh được sử dụng trong điều trị
4.2.2. Các thuốc dùng kèm
4.3. Đặc điểm các tác dụng không mong muốn xảy ra trên bệnh nhân
4.3.1. Đặc điểm của loạn trương lực cơ cấp
4.3.2. Đặc điểm của hội chứng giống Parkinson
4.3.3. Đặc điểm của bồn chồn bất an
4.3.4. Đặc điểm của rối loạn thần kinh thực vật
4.3.5. Đặc điểm của buồn ngủ
4.3.6. Đặc điểm của dị ứng
4.3.7. Đặc điểm của phản ứng tại chỗ tiêm
4.3.8. Đặc điểm của tăng cân
4.4. Các yếu tố thuận lợi cho sự phát sinh các tác dụng không mong muốn khi sử dụng thuốc an thần kinh
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN
KHUYẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan