[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường tính chống chịu và cải tiến chất lượng giống lúa bằng công nghệ sinh học thực vật

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường tính chống chịu và cải tiến chất lượng giống lúa bằng công nghệ sinh học thực vật
MỤC LỤC
BÀI TÓM TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
1.1. Tình hình nghiên cứu ở ngoài nước
1.2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước
1.3. Mục tiêu của đề tài
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và thiết bị nghiên cứu
2.1.1. Các giống lúa
2.1.2. Các thiết bị chính
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Tìm kiếm và phân lập các gen làm gia tăng hàm lượng polyamin thông qua kỹ thuật ức chế gen bằng RNA
2.2.2. Phát hiện các gen điều khiển tính chịu hạn và muối bằng phổ phiên mã RNA
2.2.3. Kỹ thuật sao chép gen
2.2.4. Kỹ thuật phân tích phổ chất bằng sắc ký khí/quang phổ khối
2.2.5. Tối ưu phương pháp chuyển gen vào một số giống lúa Việt Nam
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp sinh lý học thực vật
2.3.2. Phươn g pháp sinh học phân tử thực vật
2.3.3. Phương pháp phân tích
2.3.4. Phương pháp biến nạp gen vào cây lúa
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Vai trò của Polyamin đối với tính chịu hạn và chịu mặn
3.1.1. Đánh giá tính chịu mặn
3.1.2. Đánh giá tính chịu hạn
3.1.3. Phân tích polyamin và biểu hiện gen
3.2. Xác định gen điều khiển mới kiểm soát tính chịu mặn và chịu hạn
3.2.1. Thiết lập
3.2.2. Xây dựng phương pháp
3.2.3. Xử lý hạn
3.2.4. Xử lý muối
3.2.5. Xây dựng ngân hàng dữ liệu về Tác nhân phiên mã ở lúa
3.3. Các chất trao đổi trong rễ ở trạng thái ổn định và chuyển trạng thái khi bị xử lý stress
3.3.1. Xây dựng phương pháp nuôi trồng và chuyển gen lúa ở các giống thuộc loài phụ Indica
3.3.2. Xử lý hạn
3.3.3. Xử lý muối
3.3.4. Thiết lập một ngân hàng các chất trao đổi của lá và rễ lúa khi phân tích phổ
3.3.5. Xác định bằng khối phổ các chất chưa biết
3.3.6. Xác định và phân tích chất chỉ thị khi xử lý mặn
3.3.7. Phân tích tương quan trong xác định chất chỉ thị
3.3.8. Đề xuất bổ sung
3.4. Chuyển gen thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens
3.4.1. Chuyển gen tăng cường khả năng chịu hạn và mặn
3.4.2. Chuyển gen cải thiện thành phần aminoacid trong lúa gạo
3.4.3. Đề xuất bổ sung
CHƯƠNG 4. TỔNG QUÁT HOÁ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THU ĐƯỢC
4.1. Kết quả về khoa học
4.2. Kết quả nổi bất và khả năng áp dụng
4.3. Trình độ công nghệ
4.4. Khả năng áp dụng
4.5. Đào tạo
4.6. Sản phẩm khoa học của đề tài
4.7. Hợp tác quốc tế
4.8. Tình hình sử dụng kinh phí
4.9. Danh sách các công trình công bố
4.10. Hạn chế của đề tài
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan