[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực hiện công tác thống kê kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại xã Hiệp Hạ huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2015

[/kythuat]
[tomtat]
Thực hiện công tác thống kê kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại xã Hiệp Hạ huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2015
MỤC LỤC
Phần 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lí luận
2.2.1. Cơ sở pháp lý
2.2. Các quy định của pháp luật đất đai về thống kê, kiểm kê đất đai
2.2.1. Quy định của Luật Đất đai năm 2013
2.2.2. Một số quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
3.3.2. Kiểm kê hiện trạng sử dụng đất
3.3.3. Thuận lợi, khó khăn và một số giải pháp.
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp
3.4.3. Phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm kê đất đai
Phần 4: KẾT QUẢ QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.2. Kiểm kê hiện trạng sử dụng đất xã Hiệp Hạ, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
4.2.1. Thực trạng kiểm kê tổng diện tích tự nhiên
4.2.2. Thực trạng kiểm kê đất đai theo mục đích sử dụng.
4.2.3. Kết quả cập nhật biến động và xây dựng dữ liệu thông tin thửa đất trên bản đồ địa chính.
4.2.4. Kết quả xây dựng bản đồ kết quả điều tra
4.2.5. Hoàn thiện bảng biểu kết quả điều tra
4.3. Đánh giá một số thuận lợi, khó khăn.
4.3.1. Thuận lợi
4.3.2. Khó khăn
PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan