[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 tại xã Lao Chải huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 tại xã Lao Chải huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang
MỤC LỤC
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lí luận
2.1.2. Cơ sở pháp lý
2.1.3. Các quy định của pháp luật đất đai về thống kê, kiểm kê đất đai
2.2. Tình hình kiểm kê đất đai ở Việt Nam, trên địa bàn một số địa phương trong nước
2.2.1. Tình hình kiểm kê đất đai ở Việt Nam;
2.2.2. Tình hình kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
3.2.1. Thời gian nghiên cứu:
3.2.2. Địa điểm nghiên cứu:.
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Đánh giá sơ lược về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Lao Chải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
3.3.2. Xây dựng bản đồ điều tra đất đai cho xã Lao Chải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
3.3.3. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của xã Lao Chải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
3.3.4. Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 cho xã Lao Chải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
3.3.5. Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp
3.4.3. Phương pháp xây dựng bản đồ điều tra
3.4.4. Phương pháp so sánh, phân tích viết báo cáo
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả đánh giá sơ lược về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Lao Chải
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện về kinh tế - xã hội.
4.2. Kết quả xây dựng bản đồ điều tra đất đai
4.3.1. Hiện trạng quản lý và sử dụng đất năm 2014 của xã Lao Chải
4.3.2. Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của xã Lao Chải theo các chỉ tiêu kiểm kê đất đai
4.3.3. Tình hình biến động đất đai của xã Lao Chải giai đoạn 2010 – 2014
4.4. Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của xã Lao Chải
4.4.1. Xây dựng bản đồ khoanh vẽ từ các loại bản đồ đã thu thập
4.4.2. Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 và hệ thống bảng biểu theo quy định
4.4.3. Xây dựng hệ thống bảng biểu theo quy định và yêu cầu của công tác kiểm kê năm 2015
4.5. Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp trong việc thực hiện thống kê, kiểm kê thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Lao Chải.
4.5.1. Thuận lợi
4.5.2. Khó khăn
4.5.3. Một số giải pháp
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan