[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng khai thác và sử dụng cây Re Hương cây Re hương (Cinnamomum parthenoxylon (Jack.) Meisn.) tại ba huyện: Phú Lương, Đại Từ và Định Hóa Tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng khai thác và sử dụng cây Re Hương cây Re hương (Cinnamomum parthenoxylon (Jack.) Meisn.) tại ba huyện: Phú Lương, Đại Từ và Định Hóa Tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.3. Điều kiện cơ sở của địa phương
2.3.1. Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu
2.3.2. Điều kiện dân sinh kinh tế - xã hội
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.3.2. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Hiện trạng của cây Re hương trên địa bàn nghiên cứu
4.1.1. Tình hình phân bố của cây Re hương trên địa bàn nghiên cứu
4.1.2. Thực trạng cây Re hương có trong khu vực nghiên cứu
4.1.3. Trữ lượng của cây Re hương trên địa bàn nghiên cứu
4.2. Thực trạng khai thác cây Re hương trên địa bàn nghiên cứu
4.3. Sử dụng cây Re hương
4.4. Các giải pháp để phát triển bền vững cây Re hương
4.4.1. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong công tác bảo tồn loài Re hương tại huyện Phú Lương, Đại Từ và huyện Định Hóa - Thái Nguyên
4.4.2. Đề xuất các biện pháp
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan