[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng mối hại cây chè tại xã Tân Cương thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng mối hại cây chè tại xã Tân Cương thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Đặc điểm sinh học của mối
2.1.1. Tổ mối
2.1.2. Thức ăn của mối
2.1.3. Hình thái và chức năng của mối
2.1.4. Sự chia đàn và hình thành tổ mối
2.1.5. Cách thức xâm nhập của mối đối với cây trồng
2.1.6. Ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái đến mối
2.2. Tình hình nghiên cứu mối trên thế giới
2.3. Tình hình nghiên cứu mối ở Việt Nam
2.3.1. Tình hình nghiên cứu khu hệ mối, đặc điểm sinh học, sinh thái học của mối
2.3.2. Tình hình nghiên cứu mối hại cây trồng ở Việt Nam
2.4. Tổng quan khu vực nghiên cứu
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp kế thừa số liệu có chọn lọc
3.4.2. Phương pháp điều tra/ phỏng vấn
3.4.3. Phương pháp điều tra quan sát ngoài thực địa
3.4.4. Phương pháp phân tích, xử lý tổng hợp số liệu
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Lịch sử phòng trừ mối tại xã Tân Cương – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên 
4.2. Thực trạng mối gây hại cây chè tại xã Tân Cương- thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên
4.2.1. Tỷ lệ và mức độ mối gây hại chè tại địa phương
4.2.2. Tỷ lệ nhiễm mối tại các đồi chè tại địa phương
4.3. Kinh nghiệm phòng trừ mối tại địa phương
4.4. Giải pháp và kế hoạch phòng trừ mối hại cây chè tại địa phương
4.4.1. Giải pháp phòng trừ mối hại cây chè tại địa phương
4.4.2. Kế hoạch phòng trừ mối hại cho cây chè tại địa phương tại xã Tân Cương- thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan