[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tình hình bệnh sản khoa trên đàn lợn nái tại trại Công ty CP Mỹ Đức Hà Nội và thử nghiêm phác đồ điều trị

[/kythuat]
[tomtat]
Tình hình bệnh sản khoa trên đàn lợn nái tại trại Công ty CP Mỹ Đức Hà Nội và thử nghiêm phác đồ điều trị
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Đặc điểm sinh lý sinh dục và sinh sản của lợn nái
2.1.2. Một số hiểu biết về bệnh sinh sản
2.1.3. Một số hiểu biết về thuốc sử dụng trong đề tài
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp đánh giá tình hình mắc bệnh sinh sản ở đàn lợn nái sinh sản
3.4.2. Phương pháp chẩn đoán một số bệnh sinh sản
3.4.3. Phương pháp đánh giá kết quả điều trị bệnh sinh sản ở đàn lợn nái
3.4.4. Công thức tính toán từng chỉ tiêu
3.4.5. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Nội dung, phương pháp và kết quả phục vụ sản xuất
4.1.1. Nội dung công tác phục vụ sản xuất
4.1.2. Biện pháp thực hiện
4.1.3. Kết quả công tác phục vụ sản xuất
4.1.3.1. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng
4.1.3.2. Công tác thú y
4.2. Kết quả tình hình mắc bệnh sinh sản ở đàn lợn nái của Trại
4.2.1. Tình hình mắc bệnh sinh sản ở đàn lợn nái của Trại
4.2.2. Tỷ lệ mắc bệnh sinh sản theo giống lợn
4.2.3. Tỷ lệ mắc một số bệnh sản khoa ở lợn nái theo lứa đẻ
4.2.4. Tỷ lệ lợn nái mắc một số bệnh sản khoa theo tháng/năm
4.2.5. Kết quả điều trị
4.2.6. Chi phí sử dụng thuốc trong điều trị
4.2.7. Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản của lợn nái sau khi điều trị
Phần 5: KẾT LUẬN ĐỂ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan