[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu song song

[/kythuat]
[tomtat]
Tối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu song song
MỤC LỤC
MỞ ĐẨU
Chương 1: TỐI ƯU HÓA TRUY VẤN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG: TẬP TRUNG, PHÂN TÁN VÀ SONG SONG
1.1. Tối ưu hóa truy vấn trong cơ sở dữ liệu tập trung.
1.2. Tối ưu hóa truy vấn trong cơ sở dữ liệu phân tán.
1.3. Tối ưu hóa truy vấn song song.
Chương 2: KIẾN TRÚC CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU SONG SONG
2.1. Các kiến trúc của hệ thống máy tính song song.
2.2. Các kỹ thuật phân hoạch dữ liệu trong CSDL song song.
2.3. Các cơ chế xử lý song song.
2.4. Các phép toán song song.
Chương 3: TỐI ƯU HÓA TRUY VẤN SONG SONG
3.1. Mô hình chi phí của bộ tối ưu hóa truy vấn.
3.2. Mô hình tối ưu hóa truy vấn cho CSDL song song.
3.3. Cực tiểu hóa khối lượng truy vấn song song.
Chương 4: CÀI ĐẶT MINH HỌA CÁC THUẬT TOÁN
4.1. Minh họa thuật toán tách màu.
4.2. Minh họa thuật toán tách màu mở rộng.
4.3. Minh họa thuật toán thứ tự phép kết vật lý.
4.4. Công thức tính chi phí.
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
[/tomtat]

Bài viết liên quan