[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng GIS trong đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng cho đất chưa sử dụng tại huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 – 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng GIS trong đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng cho đất chưa sử dụng tại huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 – 2020
MỤC LỤC
PHẦN I: MỞ ĐẦU
PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở pháp lý.
2.2. Cơ sở khoa học.
2.2.1. Đất chưa sử dụng.
2.2.2. Hệ thống thông tin địa lí (GIS).
2.2.3. Phần mềm ArcGIS.
2.3. Cơ sở thực tiễn.
2.3.1. Các nghiên cứu trên thế giới.
2.3.2. Các nghiên cứu ở Việt Nam.
PHẦN III: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu.
3.2. Phạm vi nghiên cứu.
3.3. Nội dung nghiên cứu.
3.4. Phương pháp nghiên cứu.
PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
4.1.1. Vị trí địa lí.
4.1.2. Địa hình, địa mạo.
4.1.3. Khí hậu.
4.1.4. Thủy văn.
4.1.5. Các nguồn tài nguyên.
4.1.6. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
4.1.7. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường.
 4.2. Đánh giá tình hình sử dụng đất trên địa bàn huyện Bạch Thông.
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn nghiên cứu.
4.2.2. Phân tích, đánh giá biến động các loại đất từ 2000 đến 2011.
4.2.3. Hiện trạng đất chưa sử dụng.
4.3. Ứng dụng GIS trong đánh giá hiện trạng đất chưa sử dụng.
4.3.1. Thu thập dữ liệu.
4.3.2. Chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu.
4.3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu.
4.3.4. Xây dựng cơ sở dữ liệu.
4.3.5. Biên tập dữ liệu
4.4. Đánh giá hiện trạng và tiềm năng đất chưa sử dụng.
4.4.1. Đánh giá hiện trạng.
4.4.2. Xác định tiềm năng lựa chọn loại hình sử dụng đất cho đất chưa sử dụng.
4.4.3. Lựa chọn các loại hình sử dụng đất cho đất chưa sử dụng.
4.4.4. Định hướng sử dụng đất cho đất chưa sử dụng.
4.5. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất cho đất chưa sử dụng.
PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan