[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Thuần Mang huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Thuần Mang huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
PHẦN 1 ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Khái niệm về thống kê, kiểm kê đất đai
2.1.3. Cơ sở lí luận
2.1.4. Cơ sở pháp lý
2.2. Các quy định của pháp luật đất đai về thống kê, kiểm kê đất đai
2.2.1. Quy định của Luật Đất đai năm 2013
2.2.2. Quy định của Luật Đất đai năm 2013
2.2.3. Một số quy định về kiểm kê và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014
2.2.3.1. Nội dung, đối tượng kiểm kê hiện trạng sử dụng đất năm 2014
2.2.3.2. Quy định về thời gian và sản phẩm của kết quả kiểm kê đất đai
2.2.3.3. Tổ chức thực hiện
PHẦN 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp thống kê và xử lý số liệu
3.4.3. Phương pháp quản lý và khai thác hồ sơ địa chính
3.4.4. Phương pháp pháp chuyên gia
3.4.5. Phương pháp điều tra thực địa
PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Thuần Mang
4.2. Thực trạng công tác thống kê, kiểm kê đất đai tại Xã Thuần Mang
4.3. Thực trạng thống kê biến động đất đai tại xã Thuần Mang huyện Ngân Sơn
4.4. Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính xã Thuần Mang – huyện Ngân Sơn – tỉnh Bắc Kạn
4.5. Thuận lợi khó khăn, trong việc thực hiện thống kê, kiểm kê thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Thuần Mang
PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan