[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng khai phá dữ liệu xây dựng hệ thống phân tích hoạt động đầu tư trong thị trường chứng khoán


[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng khai phá dữ liệu xây dựng hệ thống phân tích hoạt động đầu tư trong thị trường chứng khoán
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TÌM HIỂU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
1.1. Tìm hiểu về TTCK.
1.2. Tìm hiểu phương pháp và mô hình phân tích hoạt động đầu tư.
1.3. Các thông tin liên quan đến tư vấn trong TTCK.
1.4. Phân tích trong TTCK.
1.4.1. Xác định nhiệm vụ phân tích hoạt động đầu tư.
1.4.2. Khả năng phân tích hoạt động đầu tư trong TTCK.
1.4.3. Phương thức phân tích hoạt động đầu tư.
Chương 2: TÌM HIỂU KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ THUẬT TOÁN SINH LUẬT KẾT HỢP
2.1. Mở đầu.
2.2. Khai phá dữ liệu (KPDL).
2.3. Khai phá luật kết hợp.
2.4. Thuật toán sinh luật kết hợp.
2.4.1. Thuật toán AIS.
2.4.2. Thuật toán SETM.
2.4.3. Thuật toán Apriori-Tid.
2.4.4. Thuật toán Apriori mở rộng để sinh ra luật kết hợp.
Chương 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRỢ GIÚP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
3.1. Phát biểu bài toán.
3.2. Các nguồn dữ liệu.
3.3. Kịch bản hệ thống.
3.4. Cài đặt chương trình.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan