[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng kích dục tố trong chăn nuôi lợn rừng sinh sản tại Chi nhánh NC&PT động thực vật bản địa

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng kích dục tố trong chăn nuôi lợn rừng sinh sản tại Chi nhánh NC&PT động thực vật bản địa
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài.
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước.
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
3.2. Điạ điểm và thời gian tiến hành.
3.3. Nội dung nghiên cứu.
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu nghiên cứu.
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả công tác phục vụ sản xuất.
4.1.1. Kết quả công tác chăm sóc nuôi dưỡng các loại lợn tại Chi nhánh NCPT động thực vật bản địa.
4.1.2. Kết công tác thú y.
4.1.3. Các kết quả khác.
4.2. Kết quả nghiên cứu.
4.2.1. Ảnh hưởng của việc sử dụng kích dục tố đến một số chỉ tiêu sinh lý sinh dục của lợn nái như tỷ lệ động dục, thời gian động dục trở lại của lợn nái sau cai sữa, số con đẻ/lứa.
4.2.2. Hiệu quả kinh tế của việc sử dụng kích dục tố trong chăn nuôi lợn rừng nái sinh sản.
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan