[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xác định dư lượng Penicillin G và V trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

[/kythuat]
[tomtat]
Xác định dư lượng Penicillin G và V trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
1.1 Giới thiệu về kháng sinh nhóm Penicillin.
1.1.1 Đại cương.
1.1.2 Phân loại.
1.1.3 Tác dụng của Penicillin.
1.1.4 Tác hại của penicillin khi tồn dư trong thực phẩm.
1.2 Giới thiệu về Penicillin G và Penicillin V.
1.2.1 Thông tin chung.
1.2.2 Tính chất và tác dụng.
1.2.3 Tình hình sử dụng Penicillin.
1.2.4 Giới hạn cho phép.
1.3 Các phương pháp xác định Penicillin.
1.3.1 Trong nước.
1.3.2 Thế giới.
CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu.
2.2 Phương pháp nghiên cứu.
2.2.1 Nguyên tắc chung về phương pháp HPLC.
2.2.2 Phân tích định tính và dịnh lượng trong HPLC.
2.3 Hoá chất dụng cụ dùng trong nghiên cứu.
2.3.1 Dụng cụ.
2.3.2 Hoá chất.
2.3.3 Chuẩn bị dung dịch chuẩn và dung dịch thử.
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Tối ưu các điều kiện xác định penicillin G và V bằng HPLC.
3.1.1 Chọn bước sóng phát hiện.
3.1.2 Chọn pha động.
3.1.3 Chọn cột tách.
3.2 Tối ưu hoá các điều kiện xử lí mẫu.
3.2.1 Khảo sát cột chiết pha rắn SPE.
3.2.2 Khảo sát pH của dịch chiết trước khi qua SPE.
3.3 Thẩm định phương pháp.
3.3.1 Khảo sát khoảng tuyến tính và lập đường chuẩn.
3.3.2 Xác định giới hạn phát hiện LOD và giới hạn định lượng LOQ.
3.3.3 Độ lặp lại.
3.3.4 Độ thu hồi.
3.4 Ứng dụng phân tích mẫu thực tế.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan