[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xác định sinh khối rễ nhỏ tại rừng trồng Mỡ (Manglietia conifera) tại xã Chu Hương huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Xác định sinh khối rễ nhỏ tại rừng trồng Mỡ (Manglietia conifera) tại xã Chu Hương huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học
2.2. Tình hình nghiên cứu ở trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.3. Tổng quan về khu vực nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên
2.3.1.1. Về vị trí địa lý
2.3.1.2. Địa hình, địa mạo
2.3.1.3. Khí hậu
2.3.1.4. Thuỷ văn
2.3.1.5. Hiện trạng tài nguyên rừng
2.3.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội xã Chu Hương
2.3.2.1. Tình hình dân sinh kinh tế xã hội
2.3.2.2. Tình hình văn hóa xã hội
2.3.3. Đánh giá chung
PHẦN 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Đặc điểm cấu trúc các loại rừng
3.3.2. Sinh khối tươi
3.3.3. Sinh khối khô
3.3.4. Lượng carbon tích lũy trong rễ nhỏ
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp kế thừa
3.4.2. Phương pháp điều tra theo ô tiêu chuẩn
PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Một số đặc điểm của lâm phần rừng trồng Mỡ
4.2. Sinh khối tươi của rễ nhỏ
4.2.1. Sinh khối tươi rễ nhỏ tại rừng trồng Mỡ 3 năm tuổi
4.2.2. Sinh khối tươi rễ nhỏ tại rừng trồng Mỡ 5 năm tuổi
4.2.3. Sinh khối tươi rễ nhỏ tại rừng trồng Mỡ 7 năm tuổi
4.2.4. Sinh khối tươi rễ nhỏ tại rừng trồng Mỡ 9 năm tuổi
4.3. Sinh khối khô
4.4. Lượng carbon tích lũy trong rễ nhỏ
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan