[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực tại trường cao đẳng giao thông vận tải II trong giai đoạn 2010-2015

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực tại trường cao đẳng giao thông vận tải II trong giai đoạn 2010-2015
MỤC LỤC
MỞ ĐÂU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC TỔ CHỨC
1.1. Tổng quan về chính sách phát triển nguồn nhân lực.
1.2. Nội dung của việc xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực.
Chương 2: THỰC TRẠNG CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT II TRONG THỜI GIAN QUA
2.1. Tình hình cơ bản của Trường ảnh hưởng đến chính sách phát triển nguồn nhân lực.
2.2. Thực trạng về chính sách PTNNL trong thời gian qua.
2.3. Nguyên nhân của thực trạng về chính sách phát triển nguồn nhân lực trong thời gian qua.
Chương 3: XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT II TRONG GIAI ĐOẠN 2010 – 2015
3.1. Các căn cứ để xây dựng chính sách.
3.2. Xây dựng chính sách PTNNL tại Trường cao đẳng GTVT II trong giai đoạn 2010 – 2015.
3.2.1. Hoàn thiện mục tiêu của chính sách.
3.2.2. Hoàn thiện các nội dung của chính sách.
3.2.3. Hoàn thiện các điều kiện thực hiện chính sách.
3.3. Kết luận và kiến nghị.
[/tomtat]

Bài viết liên quan