[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam theo kiến trúc hướng dịch vụ SOA

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam theo kiến trúc hướng dịch vụ SOA
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về SOA.
1.2. Liferay Portal
Chương 2: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG PORTAL QUẢNG NAM
2.1. Mô tả yêu cầu.
2.2. Phân tích thiết kế hệ thống.
2.3. Đề xuất chọn sản phẩm.
Chương 3: XÂY DỰNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẢNG NAM
3.1. Thiết lập môi trường phát triển.
3.1.1. Giới thiệu nội dung.
3.1.2. Xây dựng môi trường Ext.
3.1.3. Thiết lập môi trường bổ sung công cụ phát triển (Plugin SDK).
3.2. Thiết kế giao diện.
3.2.1. Mẫu bố trí (Layout Template).
3.2.2. Xây dựng chủ đề (Theme) trong môi trường Plugin SDK.
3.3. Thiết kế các mô đun.   
3.3.1. Tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu.
3.3.2. Viết mã chương trình.
3.4. Cơ chế quản lý và vận hành Portal Quảng Nam.
3.4.1. Tổ chức bộ máy quản lý.
3.4.2. Chi phí vận hành hệ thống.
3.5. Tổng kết chương.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan